Raport curent anterior AGA E Alro 10/11 noiembrie 2020

Mar, 10/06/2020 - 15:58

 Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.:

          I.     Prin Hotararea nr. 1555/6.10.2020, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 30 octombrie 2020, considerata data de referinta, pentru data de 10 noiembrie 2020, incepand cu  orele 11:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 11 noiembrie 2020, incepand cu orele 11:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

        II.     Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1.     Aprobarea incheierii de catre Societate a unui act aditional de modificare si reconfirmare (“Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare”) la Contractul de Facilitate de Credit in valoare de 235.123.000 USD incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si un sindicat de banci coordonat de Raiffeisen Bank International AG, (“Sindicatul de Banci”), pe de alta parte, asa cum a fost ulterior modificat in 6 noiembrie 2017, 16 noiembrie 2017, 11 ianuarie 2019 si 26 februarie 2020 (“Contractul de Facilitate de Credit”), prin care, printre altele,

(a) se prelungește scadenta liniei de credit in valoare de pana la 120.000.000 USD pana la data de 20 noiembrie 2023;

(b) se prelungește scadenta liniei de credit utilizata pentru emiterea de acreditive  si scrisori de garantie in valoare de 30.000.000 USD pana la data de 29 februarie 2024;

(c) se modifica componenta Sindicatului de Banci care va fi coordonat de catre Banca de Export-Import a Romaniei (Eximbank) SA („Noul Sindicat de Banci”);

care va avea atasata forma actualizata a Contractului de Facilitate de Credit, precum si aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror altor documente aferente tranzactiei, cat si a scrisorilor de comisioane aferente tranzactiei. Modificarile de mai sus pot fi reflectate fie in Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare fie intr-un alt act de modificare a Contractului de Facilitate de Credit.

2.     Aprobarea incheierii cu Noul Sindicat de Banci a urmatoarelor: a) unui contract de ipoteca imobiliara asupra bunurilor imobile principale ale Societatii (care fac si obiectul contractelor de ipoteca imobiliara din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019) alcatuite, printre altele, din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependintele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie si bunuri mobile accessorii bunurilor imobile, dupa cum vor fi agreate cu creditorii si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de Ipoteca Imobiliara Suplimentar”) si (b) unui contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile detinute de Societate (care fac si obiectul contractelor de ipoteca mobiliara din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019) cum ar fi (i) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, cu exceptiile care vor fi agreate cu creditorii; (ii) toate mijloacele fixe, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (iv) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring, si alte exceptii, dupa cum va fi agreat cu creditorii, si asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite, si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de Ipoteca Mobiliara Suplimentar”) (Contractul de Ipoteca Imobiliara Suplimentar si Contractul de Ipoteca Mobiliara Suplimentar denumite in continuare impreuna “Contractele de Ipoteca Suplimentare”). Contractele de Ipoteca Suplimentare vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare. De asemenea, Contractele de Ipoteca Suplimentare vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu orice modificari ulterioare ale ratei/ratelor de referinta (spre exemplu, inlocuirea LIBOR cu SOFR) stabilite pentru calcularea dobanzii datorate in baza Contractului de Facilitate de Credit, astfel cum aceste modificari pot fi reflectate in cadrul unor acte aditionale la Contractul de Facilitate de Credit sau alte documente suplimentare subsecvente (“Modificari ale Ratelor de Referinta”).

3.     Aprobarea incheierii oricaror acte aditionale vor fi necesare la contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara existente din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019 avand acelasi obiect ca si Contractele de Ipoteca Suplimentare, prin care se modifica, intre altele, data scadentei obligatiilor garantate la 20 noiembrie 2023, respectiv 29 februarie 2024 si se confirma subzistenta Contractelor de Ipoteca in urma incheierii Actului Aditional de Modificare si Reconfirmare (“Actele Aditionale la Ipotecile Existente”), in vederea implementarii tranzactiilor de mai sus, precum si subzistenta Contractelor de Ipoteca in urma oricaror Modificari ale Ratelor de Referinta.

4.     Aprobarea imputernicirii Consiliului de administratie al Societatii: (a) sa aprobe formele finale si sa incheie Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare sau alt act de modificare a Contractului de Facilitate de Credit, Actele Aditionale la Ipotecile Existente, Contractele de Ipoteca Suplimentare, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, si (b) sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna in numele si pe seama Societatii aceste documente.

5.     Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6.     Aprobarea datei de 27 noiembrie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7.     Aprobarea datei de 26 noiembrie 2020  ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si  operatiuni de piata, emis de A.S.F.

     III.     Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul:

(a)   de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si

(b)  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,

in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 23 octombrie 2020.

Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.                          

      IV.     Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 2 noiembrie 2020, orele 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11 NOIEMBRIE 2020”. 

        V.     Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

      VI.     In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

   VII.     Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor trebui utilizate in cazul votului prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

 VIII.     Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.roinsotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza) - impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/ receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro, pana cel tarziu la data de 8 noiembrie 2020, orele 9:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11 NOIEMBRIE 2020.

In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291, pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.

      IX.     Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

        X.     Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, prin scrisoare recomandata, la registratura Societatii, in copie sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.roinsotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza) - cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro pana cel tarziu la data de 8 noiembrie 2020, orele 9:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11 NOIEMBRIE 2020”.

In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.

      XI.     Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10/11 noiembrie 2020 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

   XII.     Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, toate celelalte informatii mentionate la art. 188 alin. (1)-(3) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro  incepand cu data de 7 octombrie 2020.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Hide URL: 
Show URL