Notă importantă

Conţinutul integral al acestui site reprezintă proprietatea Vimetco PLC („Vimetco”). Condiţiile în care aveţi dreptul să accesaţi şi să utilizaţi acest site sunt precizate mai jos. Accesarea şi utilizarea acestui site vor fi considerate o acceptare a acestor condiţii. Dacă nu doriţi să fiţi obligat să respectaţi aceste condiţii, nu accesaţi sau utilizaţi acest site.

Numai în scop informativ

Acest site şi materialele conţinute au fost pregătite exclusiv în scop informativ şi nu reprezintă o ofertă de vânzare sau o cerere de ofertă pentru cumpărarea sau vânzarea oricărui bun imobiliar, produs, serviciu sau investiţie. Opiniile exprimate pe acest site nu constituie sfaturi investiţionale, pentru acest lucru fiind necesar să apelaţi la consultanţă independentă specializată. Nicio prevedere din materialele de pe acest site, nici accesarea sa de către orice persoană nu vor fi considerate factori de declanşare a unui angajament sau obligaţie din partea noastră.

Utilizare

Acest site este oferit numai pentru uz personal şi necomercial. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să afişaţi, să etalaţi, să reproduceţi, integral sau parţial, să distribuiţi, să publicaţi, să modificaţi, să încărcaţi sau să creaţi lucrări derivate, să vindeţi sau să exploataţi nicio parte a acestui site sau a materialului conţinut fără permisiunea noastră scrisă, obţinută în prealabil. Puteţi copia materialele de pe acest site pentru propriul uz necomercial, cu condiţia ca orice copie să precizeze integral toate înştiinţările referitoare la drepturile de autor şi proprietate, precum şi aceste condiţii de utilizare.

Disclaimer

Acest site şi materialele şi serviciile existente pe acesta sunt oferite conform principiului „ca atare” şi „aşa cum sunt disponibile”, fără nicio garanţie, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanţiile sau la condiţiile de finalizare, precizie, suficienţă, siguranţă, vandabilitate, calitate satisfăcătoare, competenţă pentru un anumit scop sau neîncălcarea drepturilor terţilor. Nu acceptăm nicio responsabilitate sau obligaţie pentru funcţiile conţinute în acest site şi nu oferim nicio garanţie că acestea funcţionează fără întreruperi sau erori, că defecţiunile vor fi remediate sau că site-ul sau serverul pe care este găzduit nu conţine viruşi sau alte efecte distrugătoare. Rezultatele anterioare nu trebuie considerate ca fiind un indiciu sau o garanţie pentru rezultatele viitoare şi nu este oferită nicio reprezentare sau garanţie expresă sau implicită referitoare la evoluţia noastră viitoare sau la evoluţia produselor. Nu ne asumăm obligaţia pentru nicio contribuţie la costurile de service, reparaţii sau corecţii aduse echipamentelor sau software-ului utilizat de dumneavoastră.

Reţineţi că în unele legislaţii nu este permisă excluderea garanţiilor sau este permisă numai într-o oarecare măsură, deci este posibil ca disclaimer-ul anterior să nu fie valabil în cazul dumneavoastră sau este valabil numai în această măsură permisibilă.

Reţineţi că Internetul nu este un mediu complet securizat şi este expus la posibile interceptări, pierderi, denaturări sau modificări ale comunicării. La accesarea acestui site de pe un server din Elveţia se consideră că informaţiile conţinute sunt furnizate în Elveţia şi se supun legilor în vigoare în Elveţia. Dacă accesaţi acest site din afara Elveţiei, o faceţi pe propriul risc şi sunteţi responsabil pentru respectarea legilor locale, naţionale sau internaţionale, inclusiv, dar fără a se limita, la legile privind securitatea informaţiilor.

Acest site poate conţine afirmaţii referitoare la viitor, care includ toate afirmaţiile, altele decât faptele istorice, incluzând, dar fără a se limita la orice afirmaţie precedată, urmată sau care conţine cuvintele „vizează”, „crede”, „se aşteaptă”, „intenţionează”, „va”, „poate”, „anticipează”, „ar vrea”, „ar putea” sau alte expresii similare sau echivalentele negative ale acestora. Aceste afirmaţii referitoare la viitor implică riscuri cunoscute şi necunoscute, incertitudini şi alţi factori importanţi în afara controlului nostru, din a căror cauză rezultatele, performanţele şi realizările noastre efective pot diferi din punct de vedere material de rezultatele viitoare, performanţele şi realizările viitoare exprese sau implicite ce decurg din aceste afirmaţii referitoare la viitor. Aceste afirmaţii referitoare la viitor se bazează pe numeroase ipoteze referitoare la strategiile noastre de afaceri prezente şi viitoare, precum şi la mediul în care noi vom funcţiona în viitor. Aceşti factori includ, dar nu se limitează la impactul concurenţei; condiţiile generale politice, economice şi de afaceri, atât pe plan internaţional, cât şi în industria noastră; costuri, fluctuaţii ale preţului şi disponibilitatea materiilor prime, inclusiv alumină, bauxită şi alte metale, precum şi electricitate; extinderea, consolidarea sau alte tendinţe din industria aluminiului; reglementări şi restricţii, inclusiv tarife şi reglementări de mediu; alte riscuri de operare. Ne degrevăm în mod expres de orice obligaţie sau angajament de a disemina orice actualizare sau revizuire a oricărei afirmaţii referitoare la viitor conţinută pe acest site pentru a reflecta orice modificare a aşteptărilor referitoare la cele de faţă sau la oricare modificare a evenimentelor, condiţiilor sau circumstanţelor ce stau la baza acestor afirmaţii.

Limitarea responsabilităţii

Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru o acţiune prevăzută într-un contract, prejudiciu sau pentru altă situaţie, pentru nici un fel de daune directe, speciale, indirecte, colaterale sau accidentale sau pentru orice alte daune de orice tip, chiar dacă am fost anunţaţi de posibilitatea acestor daune, ce decurg sau pot fi atribuite oricărei persoane care are acces, foloseşte sau nu poate folosi acest site sau oricare produs, serviciu şi informaţie existente pe acesta sau în alt mod, legat de transmiterea, interceptarea sau deteriorarea comunicării spre acest site sau de pe acest site. În unele legislaţii nu este permisă excluderea responsabilităţii pentru daune colaterale sau accidentale sau este permisă numai într-o măsură permisibilă, deci este posibil ca excluderea să nu fie valabilă în cazul dumneavoastră sau este valabil numai în această măsură permisibilă.

Compensarea daunelor

Sunteţi de acord să compensaţi daunele şi să ne apăraţi în legătură cu toate pretenţiile, obligaţiile, daunele, costurile şi cheltuielile, incluzând onorariile juridice, ce decurg din încălcarea acestor termeni şi condiţii sau din orice utilizare a acestui site sau a materialelor conţinute inclusiv de către dumneavoastră, fără limitare, ce rezultă din comportamentul dvs. neglijent sau ilegal.

Legea aplicabilă, jurisdicţia şi divizibilitatea

Utilizarea acestui site este guvernată de legislaţia elveţiană. Orice invalidare a oricărei condiţii de utilizare nu va influenţa valabilitatea celorlalte condiţii.

Modificarea site-ului şi condiţiile de utilizare

Acest site şi toate informaţiile conţinute de acesta (inclusiv condiţiile de utilizare) pot suferi modificări fără înştiinţare. Avem dreptul să modificăm în orice moment conţinutul paginilor existente pe acest site, să trimitem cititorul către alte site-uri sau să eliminăm pagini din acest site. Aceste condiţii de utilizare se pot modifica la rândul lor la anumite intervale, iar utilizarea de către dumneavoastră a acestui site ulterior acestor modificări va fi considerată drept acceptare a acestor condiţii de utilizare modificate. Deşi acest site este actualizat periodic, este posibil să nu conţină în permanenţă majoritatea informaţiilor curente.

Proprietatea intelectuală

Admiteţi că serviciile oferite de acest site, precum şi toate materialele şi informaţiile conţinute pe acest site, inclusiv toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi siglele reprezintă proprietatea noastră exclusivă sau proprietatea afiliaţilor, furnizorilor noştri şi/sau a părţii creditate ca furnizor de astfel de materiale şi informaţii. Nu deţineţi sau nu veţi obţine niciun drept sau avantaj referitor la acest site sau la oricare dintre servicii sau la alte materiale (incluzând toate mărcile, denumirile şi siglele comerciale) accesate prin intermediul acestui site, cu excepţia celor stipulate în mod specific în Condiţiile de utilizare.

Materialele publicate pe acest site sau care pot fi accesate în alt mod prin intermediul acestui site sunt protejate prin drepturi de autor atât individual, cât şi ca operă colectivă sau compilaţie. Deţinem şi păstrăm drepturile de autor asupra materialelor existente pe acest site. Puteţi să descărcaţi orice material de pe acest site, cu condiţia de a nu fi folosit în scopuri comerciale sau de a fi modificat sau amendat (cu excepţia situaţiei în care consimţim acest lucru în scris) şi cu condiţia ca toate materialele descărcate de pe acest site să ne fie atribuite nouă sau altor autori indicaţi, iar toate anunţurile privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte referiri la proprietate să rămână intacte.

Suspendarea

Avem dreptul să suspendăm licenţa de utilizare a acestui site în orice moment fără a vă înştiinţa.

Acordul integral

Aceste condiţii de utilizare constituie acordul integral între dumneavoastră şi Vimetco referitor la utilizarea acestui site.

 

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal ALRO S.A. ALUM S.A, VIMETCO PLC

 

Cerințele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt respectate în cadrul ALRO S.A., ALUM S.A, respectiv VIMETCO PLC (denumite în continuare împreună “ALRO”) în conformitate cu dispozițiile de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal indicate în Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Atât la momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în timpul prelucrării în sine, ALRO pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

ALRO ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 1. Descriere

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modalitatea în care vom colecta și procesa datele cu caracter personal ale clienților, ale partenerilor de afaceri, potențialilor clienți, potențialilor angajați, potențialilor colaboratori și se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru, www.alro.ro, precum și tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul e-mailului, site-ului web sau prin orice altă cale de comunicare prin intermediul căreia se vor procesa aceste date.

De asemenea, putem colecta informații cu privire la preferințele dumneavoastră prin utilizarea site-ului sus-menționat, atunci când solicitați informații de la noi sau ne angajăm serviciile sau de altă natură.

 1. Principii GDPR

Ori de câte ori vom prelucra date cu caracter personal vom ține cont de următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență– datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”în mod legal, echitabil și transparent”;
 • Limitări legate de scop– datele dvs. vor fi colectate în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 • Reducerea la minimum a datelor– orice colectare de date personale va fi foarte bine analizată înainte de solicitarea efectivă a datelor pe care urmează să le prelucrăm, care vor fi relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exactitatea informațiilor– operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fără întârziere sau șterse;
 • Limitarea stocării– datele trebuie păstrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrării asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezintă excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică, care se pot desfășura în anumite condiții;
 • Integritate și confidențialitate– prelucrarea datelor personale trebuie făcută în condiții de siguranța, care să includă ”protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.
 • Drepturi

ALRO asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:

 • dreptul de acces – vă permite obținerea detaliilor relevante prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare – vă permite rectificarea datelor dvs. personale, dacă acestea au fost incorect prelucrate;
 • dreptul de a fi uitat- vă permite ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea datelor prelucrate- vă permite obținerea restricționării procesării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a obiecta – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor- vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în format electronic sau să transmiteți aceste date altui operator de date.
 • Prelucrare
 •  Scopurile și prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului obținut

ALRO va prelucra datele dvs. în mod legal, echitabil și transparent; scopurile în care urmează să folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact în vederea pregătirii si oferirii serviciilor și produselor pe care le solicitați de la noi.

Printre altele, datele dvs. vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dvs. În acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la bază interesul legitim în vederea oferirii serviciilor noastre în funcție de relația contractuală.

În toate cazurile, datele sunt furnizate direct de dvs. ca urmare a solicitării noastre și a exprimării consimțământului dvs. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, prenumele, adresa de e-mail, precum și alte date cu caracter personal furnizate către ALRO, de obicei de dvs., în vederea îndeplinirii scopurilor sus-menționate.

ALRO vă solicită furnizarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal, exclusiv în scopurile sus-menționate, în vederea desfășurării activității noastre curente și în vederea prestării serviciilor noastre.

 • Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Ca regulă datele dvs. personale nu vor fi dezvăluite unor terțe părți. Cu toate acestea, dacă va fi necesar, vom divulga datele personale relevante autorităților publice ce solicită astfel de date.

 • Durata stocării datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale vor fi stocate în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.

În ipoteza în care datele nu sunt stocate în baza unei relații contractuale, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora.

 1. Diverse

Această politică de confidențialitate este în vigoare la data de 25 mai 2018.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic. În ziua în care va fi efectuată actualizarea, pe site-ul ALRO va apărea o informare ce va conține link-ul ce va trimite către modificările politicii data protection ALRO.

De asemenea, vă informăm ca aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritate Națională de Supraveghere a Protecției Datelor din România, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

Hide URL: 
Show URL