MEDIU

ALRO implementează măsuri de eco-eficientizare şi siguranţă de-a lungul întregului proces de producţie, fiind implicată în activităţi legate de probleme globale de mediu prin cooperarea activă cu organizaţii internaţionale în problematica conformarii la cerintele BAT din industria de aluminiu, a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră si a intregii game de poluanti generati pe amplasamentele societatii.In vederea prevenirii poluarii si realizarii dezvoltarii durabile, in conformitate cu celelalte politici ale firmei, SC ALRO SA se angajeaza pentru:                     
- mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului integrat de management calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala  implementat in firma;
- respectarea si conformarea continua  cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care firma subscrie, referitor la aspectele sale de mediu;
- prevenirea poluarii, prin crearea unei culturi organizationale de mediu;
- managementul prevenirii producerii accidentelor în care sunt implicate substanţe periculoase identifică sistematic şi evaluează periodic probabilitatea producerii accidentelor majore prin analiză, pregătire, instruire, testare şi revizuire periodică a documentelor;
- constientizarea personalului firmei si a subcontractantilor sai, referitor la efectele si influentele activitatilor proprii asupra mediului;- promovarea dezvolarii durabile si aplicarea celor mai efeciciente masuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
-asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele si realizarile in domeniul mediului pentru reprezentantii tuturor partilor interesate (clienti, furnizori, angajati, societate civila);
- identificarea si evaluarea aspectelor de mediu nou aparute in activitatile curente si actionarea in spiritul diminuarii continue a impactului acestora asupra factorilor de mediu.
 
ALRO a dezvoltat programe de automonitorizare a factorilor cu impact asupra mediului înconjurător si a noxelor de munca în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt şi cu Autoritatea locala de Sănătate Publică in conformitate cu autorizatiile de profil detinute de operator.
 
Monitorizarea efectuata conform autorizaţiilor integrate de mediu certifică faptul că toate emisiile produse de companie sunt în deplină concordanţă cu standardele Uniunii Europene si cu cele mai bune tehnici disponibile in domeniu.Programele de investiţii în protecţia mediului au permis companiei Alro SA să obţină certificarea ISO 14001:2015 pentru managementul protecţiei mediului înconjurător si sa se remarce ca fiind una dintre societatile metalurgice cu nivelul cel mai scazut de poluare. 
 
Cele mai importante investitii de mediu derulate in ultimii 10 ani au fost: punerea in functiune a unei sectii de reciclare a deseurilor de aliaje de aluminiu cu o capacitate de 60.000 tone/an, dezvoltarea unei capacitati suplimentare la halda ecologica de deseuri ecologice pentru preluarea deseurilor nerecuperabile, punerea in functiune a unor instalatii de filtrare si tratare gaze aferente sectiilor Turnatorie si Eco-topitorie, dotarea instalatiilor de la laminoarele de benzi la rece cu filtre cu un coeficient ridicat de retinere a uleiurilor de laminare,montarea unor statii de recirculare si tratare a apei industriale la sectiile: Turnatorie, Anozi si Electro-Energetica, modernizarea sistemelor de ardere la cuptoarele ce utilizeaza gaz natural si multe altele.
 

Educatia personalului

Prin politica promovata in cadrul sistemul integrat de management-calitate-mediu, in ALRO, a devenit o cerinta obligatorie accesul personalului din interiorul societatii la informatii legate de starea mediului din companie; acest lucru s-a realizat in urma cu trei ani prin punerea in functiune a unui sistem electronic de afisaj al monitorizarii zilnice a factorilor de mediu si a noxelor de munca. In acelasi scop, prin intranetul local, pentru toti salariatii a devenit accesibil prin intermediul unuia dintre serverele proprii, Raportul de mediu intocmit lunar, ocazie cu careautomonitorizarea mediului la nivelul sectiilor poate constitui oricand o sursa de informare, de analiza si de reactie constructiva fata de problemele existente in societate.

Informarea publicului

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia de mediu, ALRO manifesta deschidere permanenta la solicitarile comunitatii locale si raspunde cu promptitudine la intrebarile legate de activitatea desfasurata privind monitorizarea mediului.

Zilele aniversare ale caror semnificatie este legata de protectia mediului reprezinta ocazia cu care societatea noastra este vizitata de  elevi, studenti, ziaristi, organisme non-guvernamentale, membrii ai comunitatii locale etc. care pot vedea la fata locului efectele aplicarii unei politici performante de mediu al carei scop este promovarea dezvoltarii durabile si pastrarea unui mediu curat.


Biodiversitate in cadrul ALRO (20 octombrie 2020)

Informarea autoritatilor competente de mediu si a tuturor partilor interesate privind monitorizarea protectiei mediului in ALRO  o facem ori de cate ori este nevoie prin materiale documentare in care sunt prezentate realizarile noastre precum si tintele pe care ni le propunem, punand  la dispozitia acestora Raportul de mediu anual. Aici, un capitol aparte este alocat evolutiei emisiilor in punctele de control stabilite prin autorizatiile integrate de mediu ale companiei.

Comunicarea starii mediului din societate

Conform cerintelor legale, lunar, inaintam autoritatilor de mediu locala, regionala si nationala, celor responsabile pentru gospodarirea apelor precum si autoritatii de sanatate publica Olt raportari privind evolutia indicatorilor monitorizati pentru apa, aer, sol, zgomot, gestiunea deseurilor si noxelor de munca, asa cum sunt stipulati in autorizatiile integrate de mediu nr. 1 pentru ALRO Primar, respectiv nr. 7 pentru ALRO Prelucrat precum si in programele de automonitorizare factori de mediu si noxe de munca aferente acestora.

Autoritatatea locala de mediu detine studii de impact, inregistrari si raportari primite de la ALRO care pot fi solicitate de comunitatea locala pentru informare si care se gasesc postate pe site-ul acestora la adresa:http://apmot.anpm.ro.

Hide URL: 
Show URL