Raport curent anterior AGA Alro 22/23 noiembrie 2022

Lun, 10/17/2022 - 14:19
Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Alro S.A.:
 
I. Prin Hotararea nr. 1658/17.10.2022, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 10 noiembrie 2022, considerata data de referinta, pentru data de 22 noiembrie 2022, incepand cu orele 9:00 AM si respectiv incepand cu orele 9:30 AM la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania. 
 
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23 noiembrie 2022, incepand cu orele 9:00 AM si respectiv incepand cu orele 9:30 AM la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.
 
II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea Politicii de Remunerare.
2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 23 decembrie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei de 22 decembrie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea participarii Societatii, cu un aport in numerar, reprezentand echivalentul in lei la un curs de schimb ce va fi determinat ulterior de parti, al sumei de 43.514.190 Euro, la constituirea unei societati mixte in vederea construirii unei centrale electrice de 850 Mw la Ișalnița.
2. Aprobarea imputernicirii Directorului General si Directorului Financiar ai Societatii sa negocieze si sa semneze, impreuna, atat acordul asociatilor si actul constitutiv al noii societati, cat si orice alte documente necesare pentru finalizarea proiectului. Directorul General si/sau Directorul Financiar pot mandata o alta persoana pentru ducerea la indeplinire a celor mentionate anterior. 
3. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Aprobarea datei de 23 decembrie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Aprobarea datei de 22 decembrie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul 
(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale) si 
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor, 
 
in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 3 noiembrie 2022.
Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.
 
V. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro. 
Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 14 noiembrie 2022, orele 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE  ACTIONARILOR DIN 22/23 NOIEMBRIE 2022”.
 
VI. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
 
VII. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
 
VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.
 
IX. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/ receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel:
- pana cel tarziu la data de 20 noiembrie 2022, orele 7:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23 NOIEMBRIE 2022;
- pana cel tarziu la data de 20 noiembrie 2022, orele 7:30 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23 NOIEMBRIE 2022”.
 
In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
X. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si  Extraordinara ale Actionarilor.
 
XI. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel:
- pana cel tarziu la data de 20 noiembrie 2022, orele 7:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23 NOIEMBRIE 2022”;
- pana cel tarziu la data de 20 noiembrie 2022, orele 7:30 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23 NOIEMBRIE 2022”.
 
In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat. 
 
XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 22/23 noiembrie 2022 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.
 
XIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 20 octombrie 2022.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.
 
 
Presedintele Consiliului de Administratie                            Director General
Marian-Daniel Nastase                                                      Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL