Raport curent anterior AGA Alro 26/27 aprilie 2024

Lun, 03/25/2024 - 16:30
Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Alro S.A.:
 
I. Prin Hotararea nr. 1734/25.03.2024, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2024, considerata data de referinta, pentru data de 26 aprilie 2024, incepand cu orele 09:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania. 
 
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 aprilie 2024, incepand cu orele 9:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.
 
II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2023.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
3. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023. 
4. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023.
5. Aprobarea Raportului anual consolidat 2023 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.
6. Aprobarea publicarii declaratiei nefinanciare pentru exercitiul fiscal 01.01.2023-31.12.2023.
7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, inclusiv a Planului de investitii pentru anul 2024, anexa la Buget.
8. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2024.
9. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024.
10. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2024.
11. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2024.
12. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
13. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar.
14. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
15. Aprobarea datei de 31 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
16. Aprobarea datei de 30 mai 2024 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul 
(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunariea Generala) si 
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, 
 
in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2024.
Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.
 
IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro. 
Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 18 aprilie 2024, orele 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2024”.
 
V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunariea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
 
VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
 
VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.
 
VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/ receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2024, orele 7:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2024; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2024”.
 
In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunariea Generala Ordinara a Actionarilor.
 
X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2024, orele 7:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2024”.
 
In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat. 
 
XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2024 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.
 
XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 26 martie 2024, incepand cu orele 22:00.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.
 
Presedintele Consiliului de Administratie                                         Director General
Marian-Daniel Nastase                                                                    Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL