Raport curent anterior AGA Alro 25/26 aprilie 2023

Joi, 03/23/2023 - 19:08
Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Alro S.A.:
 
I. Prin Hotararea nr. 1677/2303.2023, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2023, considerata data de referinta, pentru data de 25 aprilie 2023, incepand cu  orele 09:00 si respectiv incepand cu orele 11:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania. 
 
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26 aprilie 2023, incepand cu orele 9:00 si respectiv incepand cu orele 11:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.
 
II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice               nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2022 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2022.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022.
4. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2022. 
5. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022.
6. Aprobarea Raportului anual consolidat 2022 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.
7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
8. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2023.
9. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2023.
10. Aprobarea Politicii de Remunerare.
11. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
12. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2023.
13. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2023.
14. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie cu aplicarea metodei votului cumulativ.
15. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
16. Aprobarea datei de 26 mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
17. Aprobarea datei de 25 mai 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea modificarii art. 2 din Actul Constitutiv, astfel:
„Societatea ALRO S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, este o societate de tip deschis şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv şi ale legii române”.
2. Aprobarea modificarii art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii astfel:
„(1) Activitatea societatii este condusa in sistem unitar de catre un Consiliu de administratie compus din 11 (unsprezece) membri, persoane fizice sau juridice, alesi de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, dintre care un presedinte si un vicepresedinte.”
3. Aprobarea modificarii art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii membrilor Consiliului de Administratie, astfel:
„(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si desemnat Presedinte de Consiliul de Administratie) - presedinte;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si desemnat Vicepresedinte de Consiliul de Administratie)-vicepresedinte;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
· ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru.”
4. Alegerea unui membru al Comitetului de Audit, ca urmare a expirarii mandatului dlui. Vasile Iuga.
5. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Aprobarea datei de 26 mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea datei de 25 mai 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si  operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul 
(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale) si 
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor, 
in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2023.
Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.
 
V. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro. 
Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 18 aprilie 2023, orele 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE  ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2023”.
 
VI. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
 
VII. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
 
VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.
 
IX. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/ receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel:
- pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2023, orele 7:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2023; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2023”;
- pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2023, orele 9:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2023”.
 
In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
X. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si  Extraordinara ale Actionarilor.
 
XI. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel:
- pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2023, orele 7:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2023”;
- pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2023, orele 9:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2023”.
 
In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat. 
 
XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2023 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.
 
XIII. Candidaturile pentru pozitiile de administratori se pot depune pana la data de 18 aprilie 2023 si vor include cel putin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va intocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.
 
XIV. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 24 martie 2023, incepand cu orele 23:00.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.
 
 
Presedintele Consiliului de Administratie                         Director General
Marian-Daniel Nastase                                                    Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL