Raport curent anterior AGA Alro 19/20 septembrie 2023

Joi, 08/17/2023 - 16:29
Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Alro S.A.:
 
I. Prin Hotararea nr. 1705/17.08.2023, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 7 septembrie 2023, considerata data de referinta, pentru data de 19 septembrie 2023, incepand cu orele 09:00 si respectiv incepand cu orele 09:30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania. 
 
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20 septembrie 2023, incepand cu orele 9:00 si respectiv incepand cu orele 09:30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.
 
II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2023, revizuit.
2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 19 octombrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei de 18 octombrie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea incheierii de catre Societate a unui act aditional de modificare (“Actul Aditional”) la contractul de facilitati de credit in valoare de 235.123.000 USD incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si un sindicat de banci coordonat initial de Raiffeisen Bank International AG, in calitate de imprumutatori, pe de alta parte, asa cum a fost ulterior modificat si reconfirmat (“Contractul de Facilitate de Credit Existent”), prin care, printre altele, se modifica dreptul aplicabil facilitatii la termen C din Contractul de Facilitate de Credit Existent din dreptul englez in dreptul roman, si aprobarea oricaror alte modificari necesare in vederea integrarii facilitatii la termen C din Contractul de Facilitate de Credit Existent in Noul Contract de Facilitate de Credit, inclusiv, dupa caz, a oricaror novatii subiective si obiective si a altor modificari in legatura cu facilitatea la termen cu suma datorata de 16.114.999,60 USD („Facilitatea C”); 
2. Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, a unor facilitati de credit de tip revolving, in valoare de 120.000.000 USD („Facilitatea A”), respectiv 30.000.000 USD („Facilitatea B”), prin incheierea unui contract de facilitati de credit cu diverse institutii de credit si/sau financiare coordonate de catre Exim Banca Romaneasca S.A., in calitate de imprumutatori, in vederea, printre altele, refinantarii creditelor de tip revolving de aceeasi valoare din cadrul Contractului de Facilitate de Credit Existent si finantarea nevoilor de capital de lucru ale Societatii („Noul Contract de Facilitate de Credit”). Noul Contract de Facilitate de Credit va contine termenii si conditiile pentru derularea Facilitatii A, Facilitatii B si Facilitatii C.
3. Aprobarea constituirii de catre Societate, in favoarea partilor finantatoare din Noul Contract de Facilitate de Credit, a urmatoarelor garantii: 
(i) ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile principale ale Societatii localizate in Slatina, dupa cum vor fi agreate cu partile finantatoare prin incheierea unui contract de ipoteca imobiliara („Contractul de Ipoteca Imobiliara”); 
(ii) ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile ale Societatii: (a) conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani existente la orice moment in aceste conturi bancare, cu exceptia unor conturi excluse, dupa cum va fi agreat cu partile finantatoare; (b) mijloacele fixe, prezente si viitoare, cu o valoare mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime si produse prezente si viitoare; (d) drepturile de creanta ale Societatii rezultate din contractele sale comerciale, prezente si viitoare, cu exceptia unor creante excluse, dupa cum va fi agreat cu partile finantatoare; si (e) drepturile de incasare a despagubirilor din politele de asigurare detinute de Societate si incheiate in legatura cu bunurile care fac obiectul garantiilor constituite, prin incheierea unui contract de ipoteca mobiliara („Contractul de Ipoteca Mobiliara”).
4. In legatura cu Contractul de Împrumut încheiat de Societate cu Black Sea Trade and Development Bank („BSTDB”) in data de 22 iunie 2021 ("Contractului de Credit BSTDB”):
(i) orice act modificator la Contractul de Credit BSTDB pentru a reflecta dupa caz si printre altele diverse aspecte ce tin sau deriva din incheierea de catre Societate a Actului Adițional si a Noului Contract de Facilitate de Credit („Actul modificator al Contractului de Credit BSTDB”); si
(ii) dupa caz:
A. aprobarea modificarii contractelor de ipoteca incheiate in data de 1 iulie 2021 in legatura cu Contractului de Credit BSTDB si Actul modificator al Contractului de Credit BSTDB; sau 
B. aprobarea constituirii unor noi ipoteci imobiliare si mobiliare avand acelasi obiect (cu exceptiile agreate de catre parti) ca si Contractul de Ipoteca Imobiliara si Contractul de Ipoteca Mobiliara si care vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Contractul de Credit BSTDB si Actul modificator al Contractului de Credit BSTDB, 
(contractele de la A si B de mai sus denumite împreuna „Contractele de Ipoteca BSTDB” si oricare denumit un „Contract de Ipoteca BSTDB”).
5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de administratie al Societatii sa aprobe formele aproape finale ale Actului Aditional, Noului Contract de Facilitate de Credit, Contractului de Ipoteca Imobiliara, Contractului de Ipoteca Mobiliara, dupa caz, orice Act modificator al Contractului de Credit BSTDB si orice Contract de Ipoteca BSTDB, precum si orice acte si documente in legătura cu Facilitatea C, Noului Contract de Facilitate de Credit si Contractului de Credit BSTDB, cum ar fi orice înțelegere intre creditorii Noului Contract de Facilitate de Credit si Facilitații C si respectiv BSTDB privind executarea garanțiilor reale/ipotecilor sau orice amendament la înțelegerea dintre acesti creditori semnata in data de 14 decembrie 2015precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus care ar necesita aprobarea Consiliului de Administratie, inclusiv orice scrisori privind comisioanele partilor finantatoare, precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa negocieze, semneze, perfecteze, modifice, completeze in numele si pe seama Societatii aceste documente si orice alte documente, cereri, notificari, declaratii, certificate, cereri de tragere, procuri, formulare de inregistrare etc in legatura cu implementarea documentelor si tranzactiilor de mai sus si in legatura cu inregistrarea oricaror garantii in Registrul National de Publicitate Mobiliara si sa reprezinte societatea in fata operatorilor Registrului National de Publicitate Mobiliara si in fata Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu respectarea dreptului de submandatare al Directorului General si Directorului Financiar.
6. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
7. Aprobarea datei de 19 octombrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea datei de 18 octombrie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul 
(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale) si 
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor, 
in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 4 septembrie 2023.
Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.
 
V. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro. 
Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 11 septembrie 2023, orele 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE  ACTIONARILOR DIN 19/20 SEPTEMBRIE 2023”.
 
VI. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
 
VII. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
 
VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.
 
IX. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/ receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel:
- pana cel tarziu la data de 17 septembrie 2023, orele 7:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20 SEPTEMBRIE 2023;;
- pana cel tarziu la data de 17 septembrie 2023, orele 7:30 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20 SEPTEMBRIE 2023”.
 
In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
X. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si  Extraordinara ale Actionarilor.
 
XI. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel:
- pana cel tarziu la data de 17 septembrie 2023, orele 7:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20 SEPTEMBRIE 2023”;
- pana cel tarziu la data de 17 septembrie 2023, orele 7:30 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20 SEPTEMBRIE 2023”.
 
In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat. 
 
XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 19/20 Septembrie 2023 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.
 
XIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 18 august 2023, incepand cu orele 16:00.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.
 
Presedintele Consiliului de Administratie       Director General
Marian-Daniel Nastase                                   Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL