Regulile de guvernanță corporativă

ALRO s-a angajat să atingă standarde ridicate de guvernanță corporativă. Considerăm că o bună guvernanță corporativă asigură claritatea raporturilor dintre acţionari, Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă. Asigurarea unui cadru clar bazat pe principii ferme ajută pe termen lung la maximizarea valorii pentru acţionari.

În august 2007, Grupul a adoptat noi reguli de guvernanță corporativă, ca parte a eforturilor sale permanente de a se conforma integral şi în timp real cerinţelor din România. Consiliul de Administraţie Alro a desemnat o echipă de manageri pentru reprezentarea juridică a Companiei.

Auditul intern

Auditul intern trebuie să supervizeze administrarea companiei pentru a verifica dacă situaţiile au fost întocmite legal, în conformitate cu înregistrările, dacă acestea sunt efectuate în mod regulat şi dacă evaluarea elementelor de patrimoniu a fost realizată în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiei financiare.
Auditorii interni informează directorii despre neregulile constatate în administrare şi despre încălcarea prevederilor legale şi ale prevederilor Statutului. Aceştia, la rândul lor, informează Adunarea generală în legătură cu cazurile mai importante.
 

Comitetul de Audit

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 23 martie 2018 a aprobat prin hotararea nr. 584/23.03.2018 înființarea Comitetului de Audit și prin hotararea nr. 587/23.03.2018 a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestuia. Comitetul de audit al ALRO S.A. este format din: Adrian Manaicu, Președinte, membru independent, Dorel Paraschiv – membru independent și Serghei Catrinescu – membru.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorilor

Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorilor respectă în totalitate prevederile Legii 31/1990 (Legea societăţilor comerciale), fiind transparentă şi controlată integral de către acţionari.

Legea societăţilor comerciale din România

ALRO respectă Legea societăţilor comerciale din România, Legea valorilor mobiliare, Codul Bursei de Valori din Bucureşti şi reglementările Comisiei Naţionale pentru Valori Mobiliare.

Codul model

ALRO a adoptat regulile de guvernanță corporativă, în conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, adoptat în august 2016.

Act constitutiv

 

Proceduri

Hide URL: 
Show URL