Raport curent ulterior AGEA 17 decembrie 2018

Lun, 12/17/2018 - 13:37
In data de 17 decembrie 2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;
Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Hanwha Eastern Europe Equity Fund, Master Fund – Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0332 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
KB EURO CONVERGENCE  Fund – Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0172 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 94,45 % din capitalul social.
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 674.174.271 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 124 voturi de abtinere, se aproba contractarea de catre Societate a unor facilitati de credit noi, prin intermediul unui act aditional de modificare si reconfirmare (“Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare”) la Contractul de Facilitate de Credit in valoare de 167.000.000 USD incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Romania S.A., Banca Transilvania S.A., Unicredit Bank S.A., Garanti Bank S.A., Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A., Banca de Export Import a Romaniei (Eximbank) S.A., in calitate de creditori initiali (“Sindicatul de banci”), pe de alta parte (“Contractul de Facilitate de Credit”), astfel cum a fost modificat prin actul aditional din data de 16 noiembrie 2017, prin care, printre altele, 
a. se suplimenteaza facilitatea cu o noua facilitate non revolving in suma de pana la 20.000.000 USD, in scopul acoperirii nevoilor generale si de capital de lucru ale Societatii; 
b. se suplimenteaza facilitatea cu o noua facilitate in suma de pana la 50.000.000 USD, in scopul finantarii, respectiv a refinantarii cheltuielilor cu investitiile aferente programului de investitii pe anii 2018-2019 al Societatii,
precum si aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror altor documente aferente tranzactiei, cat si a scrisorilor de comisioane aferente tranzactiei. Actul aditional de modificare si reconfirmare va avea atasata forma actualizata a Contractului de Facilitate de Credit;
 
2. Cu un numar de 674.174.271 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 124 voturi de abtinere, se aproba incheierea urmatoarelor: a) unui contract de ipoteca imobiliara asupra bunurilor imobile principale ale Societatii (care fac si obiectul contractelor de ipoteca imobiliara din data de 14 decembrie 2015 si 16 noiembrie 2017) alcatuite din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependintele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie si bunuri mobile accessorii bunurilor imobile, dupa cum vor fi agreate cu creditorii si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de Ipoteca Imobiliara”) si (b) unui contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile detinute de Societate (care fac si obiectul contractelor de ipoteca mobiliara din data de 14 decembrie 2015 si 16 noiembrie 2017) cum ar fi (i) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreate cu creditorii; (ii) toate activele mobiliare, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (iv) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring, dupa cum va fi agreat cu creditorii si asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite, si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de ipoteca mobiliara”) (Contractul de Ipoteca Imobiliara si Contractul de Ipoteca Mobiliara denumite in continuare impreuna “Contractele de Ipoteca”), precum si a oricaror acte aditionale vor fi necesare la contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara existente din data de 14 decembrie 2015 si 16 noiembrie 2017 (“Actele Aditionale la Ipotecile Existente”), aferente Contractului de Facilitate de Credit la data desfasurarii adunarii generale, in vederea implementarii tranzactiilor de mai sus. 
Contractele de Ipoteca vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare;
3. Cu un numar de 674.174.271 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 124 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii: 
a. sa aprobe formele finale si sa incheie Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare, Contractele de Ipoteca si Actele Aditionale la Ipotecile Existente, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, si 
b. sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna in numele si pe seama Societatii aceste documente;
 
4. Cu un numar de 674.174.271 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 124 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
 
5. Cu un numar de 674.174.271 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 124 voturi de abtinere, se aproba data de 11 ianuarie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 
6. Cu un numar de 674.174.271 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 124 voturi de abtinere, se aproba data de 10 ianuarie 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
 
                     Presedinte al Consiliului de Administratie                                   Director General
                                         Marian Daniel Nastase                                                 Gheorhe Dobra
Hide URL: 
Show URL