Raport curent anterior AGA Alro 21/22 ianuarie 2020

Joi, 12/19/2019 - 16:10

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1512/19.12.2019, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 13 ianuarie 2020, considerata data de referinta, pentru data de 21 ianuarie 2020, incepand cu orele 10:00 si respectiv la orele 10:30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara ale Actionarilor pentru data de 22 ianuarie 2020, incepand cu orele 10:00 si respectiv la orele 10:30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea precizarii remuneratiei aferenta administratorilor Societatii pe anul 2019, in sensul ca suma neta de 3.100 Euro/luna aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 634/25.04.2019 reprezinta suma bruta de 5.300 Euro/luna.n-

2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

3. Aprobarea datei de 13 februarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

4. Aprobarea datei de 12 februarie 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii de catre Societate a unei noi facilitati de credit (“Facilitatea de Credit”) in suma de pana la 40.000.000 USD, de la Black Sea Trade and Development Bank, in scopul finantarii, respectiv refinantarii cheltuielilor cu investitiile aferente programului de investitii al Societatii pe anii 2018-2019, precum si aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror documente, contracte, acte aditionale aferente tranzactiei sau necesare pentru finalizarea acesteia.

2. Aprobarea incheierii urmatoarelor contracte de garantie aferente Facilitatii de Credit: a) un contract de ipoteca imobiliara asupra bunurilor imobile principale ale Societatii (care fac si obiectul (a) contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu un sindicat de banci care include, intre altele, Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Romania S.A., Banca Transilvania S.A., Unicredit Bank S.A., Garanti Bank S.A., Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A., Banca de Export Import a Romaniei (Eximbank) S.A. (“Sindicatul de banci”)), din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019 si al (b) contractului de ipoteca imobiliara incheiat cu Black Sea Trade and Development Bank in data de 14 decembrie 2015, asa cum aceste contracte de ipoteca imobiliara au fost modificate ulterior) alcatuite din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependintele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie si bunuri mobile accesorii bunurilor imobile, dupa cum vor fi agreate cu creditorii si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de Ipoteca Imobiliara”) si (b) un contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile detinute de Societate (care fac si obiectul contractelor de ipoteca mobiliara incheiate cu Sindicatul de banci din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019, precum si al contractului de ipoteca mobiliara incheiat cu Black Sea Trade and Development Bank in data de 14 decembrie 2015, asa cum aceste contracte de ipoteca mobiliara au fost modificate ulterior), cum ar fi (i) conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreate cu creditorii, cu exceptia conturilor deschise la Banca de Export Import a Romaniei (Eximbank) S.A. si a anumitor alte conturi; (ii) toate activele mobiliare, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (iv) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring si asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite, si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de ipoteca mobiliara”) (Contractul de Ipoteca Imobiliara si Contractul de Ipoteca Mobiliara denumite in continuare impreuna “Contractele de Ipoteca”).

Contractele de Ipoteca vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Facilitatea de Credit.

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii:

(a) sa aprobe formele finale ale, si sa incheie, Contractul privind Facilitatea de Credit si Contractele de Ipoteca, precum si toate si oricare alte documente, contracte, acte aditionale aferente tranzactiei sau necesare pentru finalizarea acesteia, si

(b) sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna in numele si pe seama Societatii aceste documente.

4. Aprobarea unui nou Regulament al Comitetului de Audit in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, ca urmare a revizuirii termenilor Regulamentului de catre Comitetul de Audit.

5. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6. Aprobarea datei de 13 februarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Aprobarea datei de 12 februarie 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul

(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale) si

(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 6 ianuarie 2020.

Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.

I. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 13 ianuarie 2020, orele 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN 21/22 IANUARIE 2020”.

II. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

III. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

IV. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

V. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta sau cu semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

  • pana cel tarziu la data de 19 ianuarie 2020, orele 08:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 IANUARIE 2020;

  • pana cel tarziu la data de 19 ianuarie 2020, orele 08:30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 IANUARIE 2020”.

VI. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor.

VII. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de 19 ianuarie 2020, orele 08:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 IANUARIE 2020;

- pana cel tarziu la data de 19 ianuarie 2020, orele 08:30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 IANUARIE 2020”.

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro

VIII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 21/22 ianuarie 2020 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

IX. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 20 decembrie 2019.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

 

                   Presedintele Consiliului de Administratie                          Director General

                              Marian-Daniel Nastase                                             Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL