Raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Mie, 12/20/2017 - 17:10

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alro S.A.:

        I.     Prin Hotararea nr. 1361/20.12.2017, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 19 ianuarie 2018, considerata data de referinta, pentru data de 2 februarie 2018, la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 3 februarie 2018, la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

        II.     Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1.     Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

2.     Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2018

3.     Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

4.     Aprobarea datei de 23 februarie 2018ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata

5.     Aprobarea datei de 22 februarie 2018ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

     III.     Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, are/au dreptul

(a)   de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara) si

(b)  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 8 ianuarie  2018.

Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.

      IV.     Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 25 ianuarie 2018, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/3 FEBRUARIE 2018”.

      V.     Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

      VI.     In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

     VII.     Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

    VIII.     Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2018, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/3 FEBRUARIE 2018”.

     IX.     Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

      X.     Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2018, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/3 FEBRUARIE 2018”.

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro.

     XI.     Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 2/3 februarie 2018personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

    XII.     Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro cel tarziuincepand cu data de 2 ianuarie 2018.

 

   Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

  

          Presedintele Consiliului de Administratie                Director General

                                    Marian-Daniel Nastase                                   Gheorghe Dobra