Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Vin, 07/03/2020 - 10:46

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., urmatoarea tranzactie a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.crt.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului 

act juridic

Valoarea totala a 

actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)

Garantii constituite,

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Proprietar) – 

CONEF GAZ S.R.L.

(Chirias)

762/01.07.2020

Act aditional nr.7 la contractul de inchiriere nr.1070/2008

Prelungirea valabilitatii contractului pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioara automata a valabilitatii contractului, pe durate succesive de 2 ani, in cazurile in care niciuna din parti nu notifica in scris celeilalte parti intentia de semnare a unui nou Act Aditional, sau de reziliere a contractului.

Notificarea de reziliere se transmite cu 6 (sase) luni inainte de data rezilierii contractului

303.502

-

Dobanda la o rata de 12%/an, calculata lunar

 

 

 

Pana la data de 10 a lunii urmatoare

 

         Presedinte al Consiliului de Administratie                             Director General 

                        Marian Daniel Nastase                                           Gheorghe Dobra  

 

Hide URL: 
Show URL