Raport curent ulterior AGA E -10 noiembrie 2020

Mar, 11/10/2020 - 13:26

In data de 10 noiembrie 2020 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A., in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020

Au participat urmatorii actionari:

·      Vimetco NV, Olanda, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fondul Proprietatea S.A., Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fond de pensii administrat privat AZT VIITORUL TAU, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 3,2690% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      SIF Moldova, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fondul de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viata S.A., Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fondul de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viata S.A., Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fond de pensii facultative AZT MODERATO, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0934 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fond de pensii facultative AZT  VIVACE, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Nastase Marian-Daniel, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0420 % din capitalul social; 

·      Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·      Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 68,71 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 487.081.677 voturi pentru insemnand 99,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba incheierea de catre Societate a unui act aditional de modificare si reconfirmare (“Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare”) la Contractul de Facilitate de Credit in valoare de 235.123.000 USD incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si un sindicat de banci coordonat de Raiffeisen Bank International AG, (“Sindicatul de Banci”), pe de alta parte, asa cum a fost ulterior modificat in 6 noiembrie 2017, 16 noiembrie 2017, 11 ianuarie 2019 si 26 februarie 2020 (“Contractul de Facilitate de Credit”), prin care, printre altele, 

(a) se prelungește scadenta liniei de credit in valoare de pana la 120.000.000 USD pana la data de 20 noiembrie 2023; 

(b) se prelungește scadenta liniei de credit utilizata pentru emiterea de acreditive si scrisori de garantie in valoare de 30.000.000 USD pana la data de 29 februarie 2024; 

(c) se modifica componenta Sindicatului de Banci care va fi coordonat de catre Banca de Export-Import a Romaniei (Eximbank) SA („Noul Sindicat de Banci”); 

care va avea atasata forma actualizata a Contractului de Facilitate de Credit, precum si aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror altor documente aferente tranzactiei, cat si a scrisorilor de comisioane aferente tranzactiei. Modificarile de mai sus pot fi reflectate fie in Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare fie intr-un alt act de modificare a Contractului de Facilitate de Credit. 

2. Cu un numar de 487.081.677  voturi pentru insemnand 99.32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba incheierea cu Noul Sindicat de Banci a urmatoarelor: a) unui contract de ipoteca imobiliara asupra bunurilor imobile principale ale Societatii (care fac si obiectul contractelor de ipoteca imobiliara din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019) alcatuite, printre altele, din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependintele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie si bunuri mobile accessorii bunurilor imobile, dupa cum vor fi agreate cu creditorii si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de Ipoteca Imobiliara Suplimentar”) si (b) unui contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile detinute de Societate (care fac si obiectul contractelor de ipoteca mobiliara din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019) cum ar fi (i) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, cu exceptiile care vor fi agreate cu creditorii; (ii) toate mijloacele fixe, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (iv) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring, si alte exceptii, dupa cum va fi agreat cu creditorii, si asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite, si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de Ipoteca Mobiliara Suplimentar”) (Contractul de Ipoteca Imobiliara Suplimentar si Contractul de Ipoteca Mobiliara Suplimentar denumite in continuare impreuna “Contractele de Ipoteca Suplimentare”). Contractele de Ipoteca Suplimentare vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare. De asemenea, Contractele de Ipoteca Suplimentare vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu orice modificari ulterioare ale ratei/ratelor de referinta (spre exemplu, inlocuirea LIBOR cu SOFR) stabilite pentru calcularea dobanzii datorate in baza Contractului de Facilitate de Credit, astfel cum aceste modificari pot fi reflectate in cadrul unor acte aditionale la Contractul de Facilitate de Credit sau alte documente suplimentare subsecvente (“Modificari ale Ratelor de Referinta”).

3. Cu un numar de 487.081.677  voturi pentru insemnand 99,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba incheierea oricaror acte aditionale vor fi necesare la contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara existente din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019 avand acelasi obiect ca si Contractele de Ipoteca Suplimentare, prin care se modifica, intre altele, data scadentei obligatiilor garantate la 20 noiembrie 2023, respectiv 29 februarie 2024 si se confirma subzistenta Contractelor de Ipoteca in urma incheierii Actului Aditional de Modificare si Reconfirmare (“Actele Aditionale la Ipotecile Existente”), in vederea implementarii tranzactiilor de mai sus, precum si subzistenta Contractelor de Ipoteca in urma oricaror Modificari ale Ratelor de Referinta. 

4. Cu un numar de 487.081.677  voturi pentru insemnand 99,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii: (a) sa aprobe formele finale si sa incheie Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare sau alt act de modificare a Contractului de Facilitate de Credit, Actele Aditionale la Ipotecile Existente, Contractele de Ipoteca Suplimentare, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, si (b) sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna in numele si pe seama Societatii aceste documente. 

5. Cu un numar de 490.415.010 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 

6. Cu un numar de 490.415.010  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 27 noiembrie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 

 7. Cu un numar de 490.415.010  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 26 noiembrie 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.   

 

                Presedintele Consiliului de Administratie              Director General

                             Marian-Daniel Nastase                           Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL