Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Mar, 09/27/2011 - 16:16

Prin prezentul raport curent va informam cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarillor S.C. ALRO S.A.:

I.     Consiliul de Administratie al societatii Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 21 octombrie 2011, considerata data de referinta, pentru data de 1 noiembrie 2011, la orele 11.00 la sediul, Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 2 noiembrie 2011, la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II.     Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea unui nou administrator ca urmare a expirarii mandatului domnului Gheorghe Dobra.

2.  Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3. Aprobarea datei de 18 noiembrie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 13 octombrie 2011.

   Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

III.     Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.alro.ro Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 25 octombrie 2011, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 01/02.11.2011”.

IV.     Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

V.     In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

VI.     Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.alro.ro

VII.     Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare si Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 30 de zile inainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului –persoana juridica vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 30 octombrie 2011, orele 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 01/02.11.2011”.

VIII.     Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

IX.     Procurile speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 30 octombrie 2011, orele 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 01/02.11.2011”. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

X.     Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

XI.     Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 01/02 noiembrie 2011 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XII.     Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii S.C. Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.alro.ro incepand cu data de 28.09.2011.

XIII.     Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 25 octombrie 2011 şi vor include cel puţin informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator.

XIV.     Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator şi o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

XV.     Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.