Raport curent: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ALRO S.A

Vin, 09/07/2018 - 16:14

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alro S.A.:


I. Prin Hotararea nr. 1417/07.09.2018, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania,inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 2 octombrie 2018, considerata data de referinta, pentru data de 11 octombrie 2018, la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.


In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12 octombrie 2018, la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.


II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:


1.      Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

A. Art. 12 (2) a) se modifica si va avea urmatorul continut:

„a) aprobă sau modifică situaţiile financiare ale societăţii, după analizarea raportului administratorilor şi a raportului auditorului financiar;”

B. Art. 24 se modifica si va avea urmatorul continut:

(1)   Profitul societăţii se stabileşte pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.

(2)   Din profitul societăţii se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării de produse noi, investiţiilor, reparaţiilor precum şi pentru alte destinaţii stabilite de Adunarea generală a acţionarilor.

(3)   Din profitul societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Profitul se va repartiza conform hotărârii Adunării generale a acţionarilor. Repartizarea trimestrială a profitului se poate efectua opțional în cursul exercițiului financiar, pe baza situațiilor financiare interimare auditate, în condițiile legii.

(5) Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare si anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale.

(6)   Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face în condiţiile legii de către societate după aprobarea situaţiilor financiare de către Adunarea generală a acţionarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta. Dividendele se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de Adunarea generală a acționarilor, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În același termen se face plata de către acționarii care datorează restituiri de dividende ca urmare a regularizării operate în situațiile financiare anuale.  

(7)    În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă, în condiţiile legii.

(8)   Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social.”

2. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

3. Aprobarea datei de 31 octombrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

4.   Aprobarea datei de 30 octombrie 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si  operatiuni de piata, emis de A.S.F.


III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul:

a. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara) si

b. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 26 septembrie 2018.

Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.

 

 

IV.       Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 3 octombrie 2018, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12 OCTOMBRIE 2018”.


V.      Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.


VI.   In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.


VII.    Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.


VIII.    Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 9 octombrie 2018, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12 OCTOMBRIE 2018”.


IX.   Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.


X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel pana cel tarziu la data de 9 octombrie 2018, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12 OCTOMBRIE 2018”.

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro.


XI.     Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11/12 octombrie 2018 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.XII.   Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 10 septembrie 2018.


Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.Presedintele Consiliului de Administratie           Director General

                                Marian-Daniel Nastase                         Gheorghe Dobra


Hide URL: 
Show URL