Raport curent anterior AGA E Alro 17/18 decembrie 2018

Mar, 11/13/2018 - 17:01

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1434/13.11.2018, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 7 decembrie 2018, considerata data de referinta, pentru data de 17 decembrie 2018, la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 18 decembrie 2018, la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii de catre Societate a unor facilitati de credit noi, prin intermediul unui act aditional de modificare si reconfirmare (“Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare”) la Contractul de Facilitate de Credit in valoare de 167.000.000 USD incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Romania S.A., Banca Transilvania S.A., Unicredit Bank S.A., Garanti Bank S.A., Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A., Banca de Export Import a Romaniei (Eximbank) S.A., in calitate de creditori initiali (“Sindicatul de banci”), pe de alta parte (“Contractul de Facilitate de Credit”), astfel cum a fost modificat prin actul aditional din data de 16 noiembrie 2017, prin care, printre altele,

(a) se suplimenteaza facilitatea cu o noua facilitate non revolving in suma de pana la 20.000.000 USD, in scopul acoperirii nevoilor generale si de capital de lucru ale Societatii;

(b) se suplimenteaza facilitatea cu o noua facilitate in suma de pana la 50.000.000 USD, in scopul finantarii, respectiv a refinantarii cheltuielilor cu investitiile aferente programului de investitii pe anii 2018-2019 al Societatii.

precum si aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror altor documente aferente tranzactiei, cat si a scrisorilor de comisioane aferente tranzactiei. Actul aditional de modificare si reconfirmare va avea atasata forma actualizata a Contractului de Facilitate de Credit.

2. Aprobarea incheierii urmatoarelor: a) unui contract de ipoteca imobiliara asupra bunurilor imobile principale ale Societatii (care fac si obiectul contractelor de ipoteca imobiliara din data de 14 decembrie 2015 si 16 noiembrie 2017) alcatuite din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependintele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie si bunuri mobile accessorii bunurilor imobile, dupa cum vor fi agreate cu creditorii si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de Ipoteca Imobiliara”) si (b) unui contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile detinute de Societate (care fac si obiectul contractelor de ipoteca mobiliara din data de 14 decembrie 2015 si 16 noiembrie 2017) cum ar fi (i) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreate cu creditorii; (ii) toate activele mobiliare, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (iv) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring, dupa cum va fi agreat cu creditorii si asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite, si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de ipoteca mobiliara”) (Contractul de Ipoteca Imobiliara si Contractul de Ipoteca Mobiliara denumite in continuare impreuna “Contractele de Ipoteca”), precum si a oricaror acte aditionale vor fi necesare la contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara existente din data de 14 decembrie 2015 si 16 noiembrie 2017 (“Actele Aditionale la Ipotecile Existente”), aferente Contractului de Facilitate de Credit la data desfasurarii adunarii generale, in vederea implementarii tranzactiilor de mai sus.

Contractele de Ipoteca vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare.

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii:

(a) sa aprobe formele finale si sa incheie Actul Aditional de Modificare si Reconfirmare, Contractele de Ipoteca si Actele Aditionale la Ipotecile Existente,  precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, si

(b) sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna in numele si pe seama Societatii aceste documente.

4. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

5. Aprobarea datei de 11 ianuarie 2019ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

6. Aprobarea datei de 10 ianuarie 2019ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si  operatiuni de piata, emis de A.S.F.

III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul

(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si

(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 3 decembrie 2018.

Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.

I. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 7 decembrie 2018, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17/18 DECEMBRIE2018”.

II. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

III. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

IV. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

V. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2018, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17/18DECEMBRIE2018”.

VI. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

VII. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii  pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2018, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17/18 DECEMBRIE2018”.

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro.

VIII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17/18 decembrie2018 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

IX. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, toate celelalte informatii mentionate la art. 188 alin. (1)-(3) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 14 noiembrie 2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

 

      Presedintele Consiliului de Administratie                  Director General

                                    Marian-Daniel Nastase                                 Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL