Raport curent anterior AGA Alro decembrie 2021, dupa completare ordine de zi

Joi, 12/02/2021 - 19:55
Prin prezentul raport curent va informam despre completarea aordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alro S.A. convocata pentru 22/23 decembrie 2021:
 
COMPLETAREA ORDINII DE ZI A 
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ALRO S.A.
 
Avand in vedere:

cererea depusa la Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”) in data de 29 noiembrie 2021, de catre actionarul Vimetco PLC, societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, avand sediul social in Nicosia, Cipru, str. Poseidonos nr.1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, inregistrata cu nr. HE424854, detinator a 54,1898% din capitalul social al Alro S.A., prin care solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, convocata pentru data de de 22 decembrie 2021 sau 23 decembrie 2021  (in cazul neintrunirii cvorumului la prima adunare),

publicarea convocarii Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in Monitorul Oficial nr. nr. 4745 din 19.11.2021,

prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile art. 105 din Legea 24/2017, republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

 
Prin  Hotararea nr. 1608/02.12.2021, Consiliul de Administratie al Alro S.A., cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub  nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22 decembrie 2021, orele 9:30 (prima adunare), respectiv din data de 23 decembrie 2021, orele 9:30 (a doua adunare), cu urmatorul nou punct:
Luand act de transferul unui numar de 386.795.344 actiuni emise de Societate de catre Vimetco NV prin aport la capitalul social al Vimetco PLC, aprobarea modificarii art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„(3) Actionarii societatii sunt:
  • VIMETCO PLC, societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, avand sediul social in Nicosia, Cipru, str. Poseidonos nr.1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, inregistrata cu nr. HE424854, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %;
  • PAVAL HOLDING S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J04/1405/2018, avand codul unic de inregistrare RO 39895050, cu un aport la capitalul social de 82.839.957,5 RON = 165.679.915 actiuni = 23,2117 %;
  • FONDUL PROPRIETATEA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 78-80, et.7, sector 1,  cu un aport la capitalul social de 36.442.357 RON = 72.884.714 actiuni = 10,2111 %;
  • ALTI ACTIONARI cu un aport la capitalul social de 44.209.581 RON = 88.419.162 actiuni = 12,3874 %.”  
 
Dupa completare, Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
 
1. Aprobarea modificarii contractelor de vanzare-cumparare de alumina calcinata incheiate de catre Societate in calitate de cumparator si Alum SA, in calitate de vanzator, cu privire la formula de pret si la extinderea perioadei de valabilitate a contractelor.
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie actele aditionale la contractele de vanzare-cumparare de alumina calcinata cu Alum SA precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus precum si sa desemneze persoanele imputernicite sa semneze, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale si documentele aferente.
3. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate cu doua activitati si anume; „Productia de energie electrica (cod CAEN 3511)” si „Alte activitati referitoare la sanatatea umana (Cod CAEN 8690)” si completarea, ca o consecinta, a Actului Constitutiv al Societatii, art. 6  alineatul 2 cu aceste doua obiecte secundare de activitate.
4. Luand act de transferul unui numar de 386.795.344 actiuni emise de Societate de catre Vimetco NV prin aport la capitalul social al Vimetco PLC, aprobarea modificarii art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„(3) Actionarii societatii sunt:
  • VIMETCO PLC, societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, avand sediul social in Nicosia, Cipru, str. Poseidonos nr.1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, inregistrata cu nr. HE424854, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %;
  • PAVAL HOLDING S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J04/1405/2018, avand codul unic de inregistrare RO 39895050, cu un aport la capitalul social de 82.839.957,5 RON = 165.679.915 actiuni = 23,2117 %;
  • FONDUL PROPRIETATEA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 78-80, et.7, sector 1,  cu un aport la capitalul social de 36.442.357 RON = 72.884.714 actiuni = 10,2111 %;
  • ALTI ACTIONARI cu un aport la capitalul social de 44.209.581 RON = 88.419.162 actiuni = 12,3874 %.”
5. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Aprobarea datei de 21 ianuarie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea datei de 20 ianuarie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si celelalte informatii premergatoare Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, raman neschimbate. 
 
Documentele si materialele informative referitoare la punctul nou introdus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectul de hotarare pentru punctul nou introdus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.
Hide URL: 
Show URL