Raport curent anterior AGA Alro aprilie 2021

Joi, 03/25/2021 - 16:42

 Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Alro S.A.:

I.     Prin Hotararea nr. 1577/25.03.2021, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2021, considerata data de referinta, pentru data de 29 aprilie 2021, incepand cu  orele 11:00 si respectiv incepand cu orele 12:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

 In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30 aprilie 2021, incepand cu orele 11:00 si respectiv incepand cu orele 12:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II.     Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1.     Aprobarea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice               nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2020 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2020

2.     Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2020

3.     Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2020

4.     Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2020

5.     Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

6.     Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2021

7.     Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2021

8.     Aprobarea Politicii de Remunerare

9.     Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021

10.  Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2021

11.  Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anii 2020 si 2021

12.  Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

13.  Aprobarea datei de 26 mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

14.  Aprobarea datei de 25 mai 2021 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

III.     Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1.     Aprobarea modificarii remuneratiei aferenta membrilor Comitetului de Audit, conform Actului Constitutiv.

2.     Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3.     Aprobarea datei de 26 mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4.     Aprobarea datei de 25 mai 2021  ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si  operatiuni de piata, emis de A.S.F.

IV.     Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul

(a)   de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale) si

(b)  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 12 aprilie 2021.

Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.                                                                                                 

V.     Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 21 aprilie 2021, orele 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARLE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2021”. 

VI.     Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

VII.     In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

 VIII.     Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

IX.     Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.roinsotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/ receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel: 

-       pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2021, orele 09:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2021; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2021”;

-       pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2021, orele 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2021”.

In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.

 X.     Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si  Extraordinara ale Actionarilor.

XI.     Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.roinsotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel:

-       pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2021, orele 09:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2021”;

-       pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2021, orele 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2021”.

In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat. 

XII.     Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2021 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire. 

 XIII.     Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de  26 martie 2021, incepand cu orele 18:30.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

  

              Presedintele Consiliului de Administratie                Director General

                                    Marian-Daniel Nastase                                   Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL