Raport curent anterior AGA Alro aprilie 2019

Vin, 03/22/2019 - 13:04

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1458/22.03.2019, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub  nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2019, considerata data de referinta, pentru data de 25 aprilie 2019, incepand cu  orele 10.00 si respectiv la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara si cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26 aprilie 2019, incepand cu  orele 10.00 si respectiv la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv in sensul eliminarii cuvantului „comerciala” din sintagma „societate comerciala”.
2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru denumit Priza Olt situat in extravilanul comunei Curtisoara, T13/3, P2, jud. Olt cu numar cadastral 50286 inscris in cartea funciara la nr. 50286 si modificarea ca o consecinta a art. 3 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
„(4) Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

  • Slatina, Str. Milcov nr. 1, Judetul Olt;
  • Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 64, Sector 4;

Constanta, incinta port, dana 15, cladirea administrativa Romtrans, etaj 3, camera 312, Judetul Constanta;
Priza Olt, comuna Curtisoara, T13/3, P2, jud. Olt, cu numar cadastral 50286 inscris in cartea funciara la nr. 50286”.
3. Luand act de transferul unui pachet de actiuni ale Societatii catre un nou actionar semnificativ, aprobarea modificarii art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„(3) Actionarii societatii sunt:

  • VIMETCO NV, persoana juridica de nationalitate olandeza, cu sediul in Strawinskylaan 403 WTC, A Tower, et. 4, 1077XX, Amsterdam, Olanda, inmatriculata in Registrul Comertului din Amsterdam sub nr. 34169722, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %;
  • PAVAL HOLDING S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J04/1405/2018, avand codul unic de inregistrare RO 39895050, cu un aport la capitalul social de 82.839.958 RON = 165.679.915 actiuni = 23,2117 %;
  • FONDUL PROPRIETATEA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 78-80, et.7, sector 1, cu un aport la capitalul social de 36.442.357 RON = 72.884.714 actiuni = 10,2111 %;
  • ALTI ACTIONARI cu un aport la capitalul social de 44.209.581 RON = 88.419.162 actiuni = 12,3875 %.”

4. Aprobarea modificarii art. 8 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„(2) Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I nr. 34-36, Sector 2, CUI 9638020.”
5. Aprobarea modificarii art. 10 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„(5) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.”
6. Aprobarea modificarii art. 12 alin. (3) lit. m) si q) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„m) aprobarea incheierii actelor prin care se inchiriaza active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare;
q) numirea si revocarea membrilor Comitetului de Audit, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului de audit, stabilirea duratei mandatului si remuneratiei membrilor Comitetului de Audit;”
7. Aprobarea modificarii art. 13 alin. (1) si (5) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
(1) „Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de catre Consiliul de administratie, ori de cate ori este nevoie, sau la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. In acest ultim caz, adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
(5) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima, intre convocarea finala si data adunarii generale va trece un termen de cel putin 10 zile.”
8. Aprobarea modificarii art. 14 alin. (1), (2), (4), (10) si (14) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
(1) „Adunarea generala ordinara si cea extraordinara sunt constituite valabil si pot lua hotarari daca la prima convocare actionarii, prezenti sau reprezentati de alte persoane, actionari sau nu, detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii generale ordinare sunt valabil adoptate cu majoritatea voturilor exprimate. Hotararile Adunarii generale extraordinare sunt valabil adoptate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare.
(2) Daca adunarea generala nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum sus-mentionate, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei dintai adunari in prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot in cazul Adunarilor generale extraordinare, respectiv indiferent de cvorumul intrunit in cazul Adunarilor generale ordinare. Hotararile Adunarii generale ordinare vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate, iar Hotararile Adunarii generale extraordinare vor fi luate cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati.
(4) Procurile, inainte de prima lor utilizare, vor fi depuse la societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu cel putin 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.
(10) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale care priveste schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societatii in strainatate, schimbarea formei societatii sau fuziunea or divizarea societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita societatii cumpararea actiunilor lor la un pret determinat de catre un evaluator independent inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara si in conformitate cu standardele internationale de evaluare.
(14) In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin 3/4 din drepturile de vot. Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii.”
9. Aprobarea extinderii numarului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii la 11 (unsprezece) fata de 7 (sapte) cati sunt in prezent si modificarea ca o consecinta a art. 15 alin. (1), (4) (5), (16) si (27) din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
(1) „Activitatea societatii este condusa de catre un Consiliu de administratie  compus din 11 (unsprezece) membri, persoane fizice sau juridice, alesi de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, dintre care un presedinte si un vicepresedinte.
(4) Presedintele si vicepresedintele Consiliului de administratie sunt alesi de catre si dintre membrii Consiliului de administratie si, dupa caz, revocati de Consiliul de administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile si nu le-a delegat unei alte persoane, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.
(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si desemnat Presedinte de Consiliul de Administratie) - Presedinte;
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si desemnat Vicepresedinte de Consiliul de Administratie)-Vicepresedinte;
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor)- membru;
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru;
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor)- membru
♦♦♦ (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) - membru.”
(16) Sedintele se tin in prezenta a cel putin 6 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Sedintele sunt conduse de catre presedinte sau, daca acesta lipseste, de catre vicepresedinte. In cazul in care lipsesc atat presedintele cat si vicepresedintele, sedintele sunt conduse de catre membrul cel mai in varsta dintre cei prezenti.
(27) La sedintele Consiliului de administratie in care se discuta probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv pot fi invitati si delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative de la nivel de societate. Hotararile Consiliului de administratie privind probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate in scris acestor organizatii sindicale in termen de 48 de ore de la terminarea sedintei”
10. Aprobarea modificarii art. 17 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„(1) Societatea va constitui un comitet de audit format din trei membri, numiti de catre Adunarea generala extraordinara. Acesta va include cel putin 2 membri care trebuie sa fie independenti de Societate.”
11. Aprobarea modificarii art. 25 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„(1) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai în baza hotarârii Adunarii generale a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.”
12. Aprobarea modificarii art. 26 alin. (1) lit. e) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„e) nu se decide reintregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea ramasa daca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social;”
13. Aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Comitetului de Audit
14. Alegerea unui membru al Comitetului de Audit, ca urmare a demisiei d-lui. Serghei Catrinescu
15. Aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.
16. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
17. Aprobarea datei de 21 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
18. Aprobarea datei de 20 mai 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si  operatiuni de piata, emis de A.S.F.

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice               nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2018 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2018
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018
3. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2018
4. Aprobarea repartizarii profitului distribuibil
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
6. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019
7. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019
9. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2019
10. Alegerea unui auditor financiar care va exercita functia de auditor financiar al Societatii incepand cu data de 14.08.2019 si stabilirea duratei contractului de audit financiar
11. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar
12. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ
13. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
14. Aprobarea datei de 21 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
15. Aprobarea datei de 20 mai 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul
(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale) si
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2019.
Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.    

I. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.
Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 17 aprilie 2019, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019”.

II. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

III. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

IV. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

V. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:
pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2019, orele 08.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019;
pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2019, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019”.
 
VI. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si  Extraordinara a Actionarilor.

VII. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2019, orele 08.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019;
- pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2019, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019”.

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro.

VIII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2019 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

IX. Candidaturile pentru pozitiile de administratori se pot depune pana la data de 18 aprilie 2019 si vor include cel putin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va intocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

X. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de  25 martie 2019.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Dividendul brut pe actiune de 0,45756 lei a fost distribuit in intregime conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 608/13.12.2018, astfel incat nu sunt necesare si nu se vor efectua plati sau restituiri de plati rezultate din regularizare.

              Presedintele Consiliului de Administratie          Director General
                           Marian-Daniel Nastase                      Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL