Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Alro S.A.

Joi, 05/23/2013 - 21:17

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Alro S.A.:

            I.     Prin Hotararea nr. 1024/23.05.2013, Consiliul de Administratie al societatii Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 17 iunie 2013, considerata data de referinta, pentru data de 27 iunie 2013, la orele 11.00 si, respectiv, la orele 11.30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 iunie 2013, la orele 11.00 si, respectiv, la orele 11.30, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

 

          II.     Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1.   Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului domnului Adrian Manaicu

2.   Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

3.  Aprobarea datei de 15 iulie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu

dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

 

        III.     Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1.   Aprobarea modificarii articolului 15, alin. (5) din Actul constitutiv al Societatii, astfel:

          “(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

•        Marian -Daniel Năstase - născut la Bucureşti, România, în data de în 13.05.1972, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Poet Teodor Dumitru Neculuta nr. 56, sector 2, cetăţean român, CNP 1720513470039 - Presedinte;

•        Frank Holger Mueller - nascut la data de 28.01.1957, in Weimar, Germania, domiciliat in Germania, Singen (Hohentwiel) Schlachthausstraße 31, identificat cu carte de identitate nr.686481599 eliberata de Autoritatile din Germania, valabila pana la data de 01.01.2018, cetatean german – Vicepreşedinte;

•        Gheorghe Dobra - născut la Oinacu, sat Braniştea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, cetăţean român, CNP 1590225284389 – membru;

•        Pavel Machitski, născut la data de 04.01.1983  în Irkutsk, Federatia Rusa, cu resedinta în Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 64, sector 4, legitimat cu pasaport tip P, nr. 099095350, cetătean britanic, CNP 7830104400028 – membru;

•        ____________, născut la data de _________ în_________, ____________, cu domiciliul în  _________, str. ________ nr. __, ___________, județ/sector__, cetățean ______, CNP ____________  - membru.”

      Actul constitutiv al Societăţii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3.  Aprobarea datei de 15 iulie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 11 iunie 2013.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

 

       IV.     Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.roIntrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 19 iunie 2013, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 iunie 2013”.

 

         V.     Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

 

       VI.     In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

 

     VII.     Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

 

   VIII.     Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza (impreuna cu copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau cu Certificatul constatator eliberat de registrul comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor formularului de vot prin corespondenta, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original,  astfel:

- pana cel tarziu la data de 25 iunie 2013, orele 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 iunie 2013”;

- pana cel tarziu la data de 25 iunie 2013, orele 9.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 iunie 2013”.

 

       IX.     Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara.

 

         X.     Procurile speciale, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza (insotite de copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de registrul comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de 25 iunie 2013, orele 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 iunie 2013”;

- pana cel tarziu la data de 25 iunie 2013, orele 9.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 iunie 2013”.

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

 

       XI.     Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. X din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

 

     XII.     Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 27/28 iunie2013 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

 

   XIII.     Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.alro.ro incepand cu data de 24 mai 2013.

 

  XIV.     Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 11 iunie 2013 şi vor include cel puţin informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator.

 

    XV.     Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator şi o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

 

            Presedintele Consiliului de Administratie                            Director General

                                    Marian Nastase                                              Gheorghe Dobra