Raport_curent - 13 12 2018 - Comunicat privind plata dividendelor interimare pentru perioada de 9 luni si procedura pentru distribuirea dividendelor

Joi, 12/13/2018 - 16:47

Evenimente importante de raportat:Comunicat privind plata dividendelor interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie2018 si disponibilitatea procedurii de plata a dividendelor

 

Societatea ALRO S.A. informeaza actionarii si investitorii interesati despre distribuirea dividendelor interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie2018, acordate conform Hotararii AGOA nr. 608/13.12.2018,  in urma careia s-a aprobat plata unui dividend brut in valoare de 0,45756 lei/actiune, incepand cu data de 18.01.2019 (Data platii), prin intermediul Depozitarului Central S.A. Bucuresti, al Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru (Participanti) si al  Bancii Transilvania S.A. - agentul de plata. Impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege sau alte reglementari specifice.

Plata dividendelor se va realiza catre actionarii ALRO S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 08.01.2019 (Data de inregistrare), respectiv 07.01.2019 (ex date) aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 609 din data de 13.12.2018.

Toate costurile aferente incasarii dividendelor de catre actionari, indiferent de modalitatea de plata, vor fi suportate de catre Emitent, cu exceptia costurilor de inregistrare a conturilor IBAN care vor fi suportate de catre actionari.

Procedura privind plata dividendelor interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie2018 este anexa a prezentului raport si va fi postata ulterior pe site-ul www.alro.ro, sectiunea Relatii cu investitorii-Noutati, precum si pe site-ul Depozitarului Central S.A. Bucuresti.

 

    Presedintele Consiliului de Administratie,

                    Marian Daniel Nastase                    

                             Director General

                             Gheorghe Dobra


PROCEDURA

PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR INTERIMARE PENTRU

PERIOADA DE 9 LUNI INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018

 

 1. Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 608 din data de 13 decembrie 2018, societatea ALRO S.A. Slatina (in continuare “Emitentul/ALR”) anunta plata dividendelor pentru perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2018, incepand cu data de 18 ianuarie 2019 (stabilita ca“Data Platii” prinHotarareaAdunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 608 din data de 13 decembrie 2018).

Actionarii ALR indreptatiti sa beneficieze de dividende, proportional cu cota de participare la capitalul social subscris si varsat, sunt numai acei actionari inregistrati la data de 08.01.2019 in Registrul actionarilor ALR furnizat Emitentului de catre Depozitarul Central S.A. (stabilita ca “Data de Inregistrare” prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 609/13 decembrie 2018).

 

Ex-Datestabilita prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 609/13 decembrie 2018 este data de 07 ianuarie 2019.

 

Regularizarea dividendelor repartizate interimar potrivit prezentei proceduri, va avea loc dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate si platite in plus se vor restitui de catre persoanele care le-au incasat, in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale, potrivit prevederilor din Legea nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea si completarea Legii societatiilor nr. 31/1990.

 

 1. Valoarea bruta a dividendului ce urmeaza a fi platita pentru o actiune ALR este de 0,45756 lei. Plata dividendelor se face in RON, iar impozitul pe dividende aferent se va retine la sursa, acolo unde este cazul, la Data Platii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. In cazul in care un actionar considera ca este scutit de impozit, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, va transmite catre Emitent actele care dovedesc aplicabilitatea respectivelor prevederi legale.

 

Documentele doveditoare se vor transmite la sediul Emitentului (Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt), de luni pana vineri, intre orele 08:00 si 15:00, pana cel mai tarziu la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00, in original sau copie legalizata (cu exceptia Certificatului de rezidenta fiscala care se va depune doar in original), cu apostila/supralegalizare, daca este cazul, impreuna cu detaliile de contact pentru eventuale clarificari asupra documentelor in cauza. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

 

Emitentul nu este responsabil de neaplicarea tratamentului fiscal mentionat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate.

 

Toate costurile aferente incasarii dividendelor de catre actionari, indiferent de modalitatea de plata, vor fi suportate de catre Emitent, cu exceptia costurilor de inregistrare a conturilor IBAN mentionate la punctul 4.A.1.a) si b) de mai jos, care vor fi suportate de catre actionari.

 

 1. Dividendele vor fi platite actionarilor incepand cu data de 18 ianuarie 2019, prin intermediul Depozitarului Central S.A. (“Depozitarul Central”)si al participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central S.A. (“Participanti”, intermediari in conformitate cu art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr. 24/2017).

 

Agentul de plata desemnat de catre Emitent este Banca Transilvania (“Agent de Plata”),avand sediul social in mun. Cluj-Napoca, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/4155/1993, Cod Unic de Inregistrare RO5022670.

 

 1. PROCEDURA DE PLATA A DIVIDENDELOR ESTE DESCRISA IN CELE CE URMEAZA:

 

 1. PLATA DIVIDENDELOR PRIN DEPOZITARUL CENTRAL - pentru actionarii persoane fizice/juridice/alte entitati - care nu au cont de valori mobiliare deschis la un Participant (Sectiunea I la Depozitarul Central)

 

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati care, conform Registrului actionarilor ALR tinut la Depozitarul Central, nu detin la Data de Inregistrare (08 ianuarie 2019) actiuni evidentiate in Sectiunea II in conturi deschise la un Participant, dividendele vor fi platite prin intermediul Depozitarului Central, dupa cum urmeaza:

 

 1. Plata dividendelor prin virament bancar (in conturi bancare deschise de - actionarii persoane fizice/juridice/alte entitati - la o institutie de credit din Romania)

Actionarii - persoane fizice si juridice/alte entitati - care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, vor solicita si transmite catre Depozitarul Central documentele necesare, astfel:

 1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central „Formularul de colectare cod IBAN”, in care vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului persoana fizica (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central -www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

  • copia actului de identitate valabil, in care sa fie lizibil codul numeric personal -certificata de titular ,,conform cu originalul";

  • extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat), prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului cu precizarea codului IBAN - in original;

  • copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul - certificata de titular ,,conform cu originalul".

  • dovada achitarii tarifului pentru inregistrarea codului IBAN

 2. Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central „Formularul de colectare cod IBAN”, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului persoana juridica (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central -www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

  • copie a Certificatului de inmatriculare - certificata de titular „conform cu originalul";

  • copie dupa documentul, in termenul de valabilitate, care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, (Certificat constatator emis de Registrul Comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) - certificata de titular ,,conform cu originalul”;

  • copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional al semnatarului cererii, daca este cazul - certificata de titular „conform cu originalul”;

  • extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului persoana juridica, cu precizarea codului IBAN - in original;

  • dovada achitarii tarifului pentru inregistrarea codului IBAN.

 

Tariful perceput pentru inregistrarea codului IBAN:

 

Inregistrarea codului IBAN utilizat pentru efectuarea platilor prin virament bancar - detinator persoana fizica                                      

5 Lei

se percepe pe solicitare

Inregistrarea codului IBAN utilizat pentru efectuarea platilor prin virament bancar - detinator persoana juridica                              

10 Lei

se percepe pe solicitare

Modificarea modalitatii de plata a dividendelor sau oricaror sume de bani datorate detinatorilor de instrumente financiare, la solicitarea detinatorului, ulterior datei platii (realizarea platii cuvenite prin transfer bancar in contul indicat de detinator)

25 Lei

se percepe pe solicitare

 

Tariful se va plati la casieria Depozitarului Central sau intr-unul din conturile institutiei, respectiv:

RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei

RO93BTRL04101202D03004XX – BANCA TRANSILVANIA Sucursala Lipscani

 

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz, daca este necesar.

 

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central (Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34 - 36, et. 3, 8, 9, sector 2). Toate solicitarile vor contine adresa de email si/sau numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii in eventualitatea in care sunt necesare clarificari.

Plata dividendelor se va face de catre Depozitarul Central prin transfer bancar incepand cu data de 18 ianuarie 2019, dupa primirea si verificarea documentatiei mai sus mentionata.

Plata dividendelor la Data Platii (18 ianuarie 2019) este conditionata de transmiterea pana la data de 10 ianuarie 2019a tuturor documentelor complete/corecte si a eventualelor clarificari solicitate.

Actionarii persoane fizice nereprezentati de Participanti, care nu vor depune solicitari de plata a dividendelor in cont bancar pana la data de 10 ianuarie 2019sau cei ale caror cereri nu sunt complete/completate pana la data de 10 ianuarie 2019, isi vor putea incasa dividendele de la ghiseele Agentului de Plata (Banca Transilvania).

In cazul in care actionarii persoane fizice sau juridice transmit solicitari de plata a dividendelor in cont bancar ulterior Datei Platii (18 ianuarie 2019) Depozitarul Central va instructa plata prin virament bancar in termen de 3 zile lucratoare de la momentul blocarii platii prin numerar (in cazul in care dividendele nu au fost platite in numerar, pentru persoanele fizice), respectiv de la data primirii cererii de plata (pentru persoanele juridice).

Actionariipersoane fizice/juridice nerezidente trebuie sa isi exprime si sa comunice Emitentului pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00 optiunea privind modalitatea de plata, privind: 

-Plata dividendelor cu retinerea impozitului pe dividende in cota standard prevazuta de Codul Fiscal Roman, in vigoare la Data platii;

-Plata dividendelor cu cota de impozit pe dividende retinuta in mod corespunzator, conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri, in baza documentatiei fiscale complete si corecte, transmisa in prealabil de catre actionar, pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00;

 

c)Actionarii fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat rezidente/fonduri de pensii nerezidente (din U.E. sau spatiul economic European), care nu au cont de valori mobiliare deschis la un Participant, vor depune la sediul Emitentului (Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt), pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00 documente complete si corecte in vederea aplicarii scutirii de impozit in conformitate cu reglementarile legale.

Emitentul nu este responsabil de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil mentionat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate.

 

Pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat rezidente, se vor depune la sediul Emitentului (Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt), pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00, urmatoarele documente:

 • copii ale deciziilor autoritatii de reglementare care atesta autorizarea societatii de administrare si a fondului de pensii;

 • copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate;

 • carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;

 • copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;

 • copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului.

 

Fondurile de pensii  nerezidente din U.E. sau spatiul economic European  care nu au cont deschis la Participant si doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul din statele Spatiului Economic European), trebuie sa transmita/depuna la sediul Emitentului (in Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt) Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor (2019), in termen de valabilitate, in original, apostilat/supralegalizat daca este cazul, insotit de traducerea legalizata in limba romana dupa caz, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra documentelor in cauza, de luni pana vineri intre orele 08:00 si 15:00, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2019, ora 15:00.

 

In conformitate cu Codul Fiscal, Certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa cuprinda elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis Certificatul de rezidenta fiscala, ca de exemplu, dar fara a se limita la: nume, denumire, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident in statul emitent, precum si data emiterii certificatului.

 

Pentru fondurile de pensii din U.E. sau Spatiul Economic European, pe langa Certificatul de rezidenta fiscala mai sus mentionat, se vor transmite:

 • un document emis de autoritatea de reglementare competenta (in original sau copie legalizata/apostilata, insotite de o traducere legalizata in limba romana), care sa ateste faptul ca sunt constituite si autorizate ca fonduri de pensii in conformitate cu legislatia statului membru U.E. sau Spatiul Economic European;

 • declaratia reprezentantului legal al societatii de administrare care sa ateste ca autorizatia fondului este valabila la Data Platii;

 • in masura in care sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.

 

 1. Actionarii fonduri de investii fara personalitate juridica(constituite conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata) vor depune la sediul Emitentului (Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt), pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00 documente complete si corecte in vederea aplicarii scutirii de impozit in conformitate cu reglementarile legale, dupa cum urmeaza:

- declaratie pe propria raspundere in original intocmita de catre reprezentantul legal al societatii de administrare din care sa rezulte explicit ca fondul de investitii nu are personalitate juridica; 

-  copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate;

- copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;

- copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului;

- copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului.

 

 1. Plata dividendelor in numerar, prin intermediul agentului de plata – Banca Transilvania

Pentru actionarii persoane fizice care nu se incadreaza la punctele A.1 si B., respectiv nu sunt reprezentati de Participanti (detin actiuni in Sectiunea I a Registrului actionarilor) sau nu au solicitat plata prin virament bancar pana la data de 10 ianuarie 2019, plata dividendelor se va face in numerar la ghiseele Bancii Transilvania (Agentul de Plata), incepand cu data de 18 ianuarie 2019.

 

Lista unitatilor Bancii Transilvania este disponibila la adresa web https://www.bancatransilvania.ro/retea_unitati/.

 

Platile se vor efectua la oricare unitate a bancii Transilvania din tara, orarul de plata al dividendelor incadrandu-se in orarul de lucru al unitatilor bancare respective.

 

Agentul de plata va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite de legislatia aplicabila (ex. conform Legii nr.70/2015, sumele eliberate catre beneficiari, persoane fizice sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi).

 

Agentul de Plata nu va efectua plata dividendelor la ghiseu in urmatoarele cazuri:

 • catre actionarii al caror C.N.P. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in Registrul actionarilor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central;

 • catre mostenitorii actionarilor care au decedat. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central;

 • in orice alta situatie exceptionala, care nu se incadreaza in situatiile prevazute in prezenta procedura. Actionarii vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

Orice modificare a datelor in Registrul actionarilor se realizeaza exclusiv de catre Depozitarul Central S.A. (sediul in Mun. Bucuresti, Bld. Carol I, nr. 34-36, etaj 3,8,9, sector 2), la solicitarea actionarului/persoanei indreptatite.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

 1. Plata dividendelor in numerar, prin intermediul Agentului de Plata – Banca Transilvania, catre actionarii persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea de catre Agentul de Plata a detinatorilor se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat C.N.P. din Fisier.

 2. Plata dividendelor in numerar, prin intermediul Agentului de Plata – Banca Transilvania, catre actionarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din Fisier.

 3. Plata dividendelor in numerar, prin intermediul Agentului de Plata – Banca Transilvania, catre actionarii persoane fizice avand varsta sub 14 ani se face reprezentantului legal, in speta parintele/tutorele minorului, in baza urmatoarelor documente:

  • certificatul de naştere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

  • actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

  •  actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

d)        Plata dividendelor in numerar, prin intermediul Agentului de Plata – Banca Transilvania, catre actionarii persoane fizice avand instituita curatela se face prin
curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

 • actul de identitate al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine)

 •  actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine)

 •  actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

e)        Plata dividendelor in numerar, prin intermediul Agentului de Plata – Banca Transilvania, catre actionarii persoane fizice care nu se prezinta personal la
ghiseu, ci mandateaza in acest sens o alta persoana
, se face imputernicitului
respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

 • procura speciala autentificata la notariat, apostilata/supralegalizata, daca este cazul,  care cuprinde imputernicirea de ridicare a Sumelor de bani eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine)

 • actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

f)         Plata dividendelor in numerar, prin intermediul Agentului de Plata – Banca Transilvania, catre actionarii persoane fizice nerezidente care nu au cont deschis
la Participanti, care opteaza pentru aceasta metoda de plata si doresc aplicarea
prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate
intre Romania si tara lor de rezidenta

Pentru efectuarea platii dividendelor la Data Platii (18 ianuarie 2019), actionarii persoane fizice nerezidente care nu au cont deschis la Participanti si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, trebuie sa transmita/depuna la sediul Emitentului (Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt), de luni pana vineri, intre orele 08:00 si 15:00, pana la data de 10ianuarie 2019 (ora 15:00) urmatoarele documente:

 • Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor (2019), in termen de valabilitate, in original, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea legalizata in limba romana dupa caz, precum si

 • detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra documentelor in cauza

 

In conformitate cu Codul Fiscal, Certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa cuprinda elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis Certificatul de rezidenta fiscala, ca de exemplu, dar fara a se limita la: nume, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident in statul emitent, precum si data emiterii certificatului.

 

Aplicarea la Data Platii a Conventiei de evitare a dublei impuneri este conditionata de primirea pana la data de 10ianuarie 2019, ora 15:00 a documentelor complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate. Emitentul nu este responsabil de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil mentionat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate.

Actionariipersoane fizice nerezidente trebuie sa isi exprime si sa comunice emitentului pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00 metoda de plata, privind: 

-Plata dividendelor cu retinerea impozitului pe dividende in cota standard prevazuta de Codul Fiscal Roman, in vigoare la Data platii;

-Plata dividendelor cu cota de impozit pe dividende retinuta conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri, in baza documentatiei fiscale complete si corecte, transmisa in prealabil de catre actionar, pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00;

-Amanarea platii dividendelor pentru o data ulterioara Datei platii, in cursul anului 2019, in vederea acordarii catre actionari a posibilitatii de a beneficia de prevederile fiscale mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri, dupa transmiterea documentatiei fiscale complete si corecte. Plata dividendelor nete se va efectua in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre ALRO S.A. a documentelor suport complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate. In cazul actionarilor care nu au depus documentele suport pana la data de 18 aprilie 2019, ora 15:00 plata dividendelor se va efectua dupa data de 25 aprilie 2019 cu retinerea cotei de impozit pe dividende standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman.

 

B. PLATA DIVIDENDELOR PRIN PARTICIPANTI - pentru actionarii persoane fizice si juridice/alte entitati care au cont de valori mobiliare deschis la un Participant

 

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati care, conform Registrului actionarilor ALR tinut de Depozitarul Central, detin la Data de Inregistrare (08 ianuarie 2019) actiuni evidentiate in Sectiunea II in conturi deschise la un Participant, dividendele vor fi platite automat prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, in conturile Participantilor, la Data Platii (18 ianuarie 2019), daca actionarii respectivi nu si-au exprimat si comunicat optiunea de plata amanata catre Participant, iar Participantul nu a comunicat-o Depozitarului Central in cadrul raportarii de la data de inregistrare.

 

Data platii amanate este aplicabila doar actionarilor nerezidenti care au un cont deschis la Participant si care opteaza pentru amanarea platii la o data ulterioara Datei Platii pentru a beneficia de prevederile mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri si reprezinta data stabilita prin raportare la prevederile legale incidente, pana la care se amana plata dividendelor catre actionarii care si-au exprimat aceasta optiune de plata.

 

Optiunea de plata este optiunea exprimata de actionarii nerezidenti care au cont deschis la Participant si este comunicata Depozitarului Central de catre Participant in cadrul raportarii de la data de inregistrare efectuata in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, privind:

 1. Plata dividendelor cu retinerea impozitului pe dividende in cota standard prevazuta de Codul Fiscal Roman, in vigoare la Data platii;

 2. Plata dividendelor cu cota de impozit pe dividende retinuta conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri, in baza documentatiei fiscale complete si corecte,transmisa in prealabil de catre actionar, pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00;

 3. Amanarea platii dividendelor pentru o data ulterioara Datei platii, in cursul anului 2019, in vederea acordarii catre actionari a posibilitatii de a beneficia de prevederile fiscale mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri, dupa transmiterea documentatiei fiscale complete si corecte. Plata dividendelor nete se va efectua in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre ALRO S.A. a documentelor suport complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate. In cazul actionarilor pentru care Participantii nu au depus documentele suport pana la data de 18 aprilie 2019, ora 15:00, plata dividendelor se va efectua pe 25 aprilie 2019 cu retinerea cotei de impozit pe dividende standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman.

    

Actionarii nerezidenti care au cont deschis la Participant si doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul din stateleSpatiului Economic European), trebuie sa transmita/depuna la sediul Emitentului (in Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt) Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor (2019), in termen de valabilitate, in original, apostilat/supralegalizat daca este cazul, insotit de traducerea legalizata in limba romana dupa caz, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra documentelor in cauza, de luni pana vineri intre orele 08:00 si 15:00, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2019, ora 15:00

 

In conformitate cu Codul Fiscal, Certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa cuprinda elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis Certificatul de rezidenta fiscala, ca de exemplu, dar fara a se limita la: nume, denumire, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident in statul emitent, precum si data emiterii certificatului.

Participantii vor transmite la sediul Emitentului (Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt), pana la data mentionata mai sus, lista actionarilor pentru care se depun documentele fiscale, continand cel putin urmatoarele elemente:

 • denumirea completa a actionarului;

 • codul de identificare al actionarului cu care acesta este inscris in Registrul actionarilor transmis de catre Depozitarul Central;

 • numarul de actiuni detinut la Data de Inregistrare;

 • alte observatii, daca este cazul (indicarea actionarilor care reprezinta fonduri de pensii nerezidente, astfel cum sunt acestea definite in legislatia statului membru U.E. sau in unul dintre statele Spatiului Economic European).

Pentru fondurile de pensii din U.E. sau din Spatiul Economic European pe langa Certificatul de rezidenta fiscala mai sus mentionat, se vor transmite:

 • un document emis de autoritatea de reglementare competenta (in original sau copie legalizata/apostilata, insotite de o traducere legalizata in limba romana), care sa ateste faptul ca sunt constituite si autorizate ca fonduri de pensii in conformitate cu legislatia statului membru U.E. sau din Spatiul Economic European;

 • declaratia reprezentantului legal al societatii de administrare care sa ateste ca autorizatia fondului este valabila la Data Platii;

 • in masura in care sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.

 

Pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat rezidente, Participantii vor depune la sediul Emitentului (Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt), pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00, urmatoarele documente:

 • copii ale deciziilor autoritatii de reglementare care atesta autorizarea societatii de administrare si a fondului de pensii;

 • copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate;

 • carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;

 • copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;

 • copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului.

 

Bancile custode vor transmite la sediul Emitentului (Mun. Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt), pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00 Certificatele de rezidenta fiscala ale clientilor lor, in original, cu apostila/supralegalizare, daca este cazul, insotite de traducerea legalizata in limba romana.

Aplicarea la Data Platii a Conventiei de evitare a dublei impuneri sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente este conditionata de primirea pana la data de 10 ianuarie 2019,ora 15:00 a documentelor complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate. Emitentul nu este responsabil de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil mentionat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate.

 

Actionarii fonduri de investii fara personalitate juridica(constituite conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata) vor depune la sediul Emitentului (Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt), pana la data de 10 ianuarie 2019, ora 15:00 documente complete si corecte in vederea aplicarii scutirii de impozit in conformitate cu reglementarile legale, dupa cum urmeaza:

- declaratie pe propria raspundere in original intocmita de catre reprezentantul legal al societatii de administrare din care sa rezulte explicit ca fondul de investitii nu are personalitate juridica; 

-  copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate;

- copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;

- copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului;

- copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului.

 

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central S.A., B-dul Carol I nr. 34-36, sector 2,  Bucuresti.

 

Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv e-mail-ul si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii sau intermediarii/reprezentantii acestora, dupa caz, in eventualitatea unor clarificari.

 

C.  GESTIONAREA SITUATIILOR SPECIALE

a)        Plata dividendelor pentru actiuni ALR detinute in coproprietate

 

In cazul instrumentelor financiare detinute in coproprietate de doi sau mai multi detinatori de instrumente financiare, plata Sumelor de bani se va realiza conform urmatoarelor particularitati:

 • In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata sumelor de bani si va informa Emitentul cu privire la inregistrarea respectivului transfer de proprietate si numarul de instrumente financiare dobandite in proprietate exclusiva de catre fiecare dintre coproprietari. Emitentul va calcula sumele de bani corespunzatoare fiecarui fost coproprietar, plata urmand a se face conform prezentei proceduri.

 • In cazul platilor catre cei reprezentati de un Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt;

 • In cazul platilor prin virament bancar, Depozitarul Central va vira dividendele in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresata Depozitarului Central;

 • In cazul platilor in numerar, dividendele vor putea fi ridicate cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la Banca Transilvania, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional, si sa prezinte documentele prevazute mai sus in procedura.

 

 

b) Plata dividendelor pentru actiuni ALR inregistrate pe numele persoanelor decedate

 

In cazul actionarilor decedati, dividendele se vor plati succesorilor prin transfer bancar sau in numerar numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarului Central si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesori ca efect al succesiunii, precum si dupa actualizarea datelor in evidenta Agentului de Plata urmare solicitarii Depozitarului Central.

 

D. ALTE PREVEDERI

 

Reamintim actionarilor ALRO S.A. ca orice modificari de date in Registrul Actionarilor (schimbari de nume, adrese, date de identificare, transferuri de actiuni mostenitorilor, etc.) se realizeaza numai de catre DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34 - 36, sector 2, la solicitarea actionarului/persoanei indreptatite.

 

Mentionam ca in urma analizarii cererilor de plata a dividendelor si a documentatiei primite, ALRO S.A. si Depozitarul Central S.A. isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare.

 

Dreptul privind plata dividendelor nete cuvenite actionarilor ALRO este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 ani, incepand cu data de 18.01.2019.

 

Informatii suplimentare se pot obtine:

 

                                 ALRO S.A. Slatina

              Presedintele Consiliului de Administratie

                             Marian Daniel NASTASE

Hide URL: 
Show URL