Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 25 aprilie 2019

Joi, 04/25/2019 - 18:53
I. In data de 25 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
 
Au participat urmatorii actionari:
Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;
Paval Holding SRL, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, reprezentata de către dl. Daniel Naftali;
NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A., Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii administrat privat AZT Viitorul tau, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 3,2690 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
SIF Moldova, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de pensii facultative NN Optim, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2270 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
SIF Muntenia, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1375 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii facultative AZT Moderato, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0934 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de pensii facultative NN Activ, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0897 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii facultative AZT Vivace, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Nastase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social; 
Nastase Genoveva, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social; 
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 96,44 % din capitalul social.
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba modificarea Actului Constitutiv in sensul eliminarii cuvantului „comerciala” din sintagma „societate comerciala”.
2. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba infiintarea unui punct de lucru denumit Priza Olt situat in extravilanul comunei Curtisoara, T13/3, P2, jud. Olt cu numar cadastral 50286 inscris in cartea funciara la nr. 50286 si modificarea ca o consecinta a art. 3 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: 
„(4) Societatea are urmatoarele puncte de lucru: 
Slatina, Str. Milcov nr. 1, Judetul Olt; 
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 64, Sector 4; 
Constanta, incinta port, dana 15, cladirea administrativa Romtrans, etaj 3, camera 312, Judetul Constanta; 
Priza Olt, comuna Curtisoara, T13/3, P2, jud. Olt, cu numar cadastral 50286 inscris in cartea funciara la nr. 50286”.
3. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, luand act de transferul unui pachet de actiuni ale Societatii catre un nou actionar semnificativ, se aproba modificarea art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
„(3) Actionarii societatii sunt: 
VIMETCO NV, persoana juridica de nationalitate olandeza, cu sediul in Strawinskylaan 403 WTC, A Tower, et. 4, 1077XX, Amsterdam, Olanda, inmatriculata in Registrul Comertului din Amsterdam sub nr. 34169722, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %; 
PAVAL HOLDING S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J04/1405/2018, avand codul unic de inregistrare RO 39895050, cu un aport la capitalul social de 82.839.958 RON = 165.679.915 actiuni = 23,2117 %; 
FONDUL PROPRIETATEA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 78-80, et.7, sector 1, cu un aport la capitalul social de 36.442.357 RON = 72.884.714 actiuni = 10,2111 %; 
ALTI ACTIONARI cu un aport la capitalul social de 44.209.581 RON = 88.419.162 actiuni = 12,3874 %.”
4. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba modificarea art. 8 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
„(2) Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I nr. 34-36, Sector 2, CUI 9638020.”
5. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba modificarea art. 10 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
„(5) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.”
6. Cu un numar de 612.184.245 voturi pentru insemnand 88,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba modificarea art. 12 alin. (3) lit. m) si q) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
„m) aprobarea incheierii actelor prin care se inchiriaza active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi  co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare; 
q) numirea si revocarea membrilor Comitetului de Audit, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului de audit, stabilirea duratei mandatului si remuneratiei membrilor Comitetului de Audit;”
7. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba modificarea art. 13 alin. (1) si (5) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
(1) „Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de catre Consiliul de administratie, ori de cate ori este nevoie, sau la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. In acest ultim caz, adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. 
(5) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea dea doua adunare, pentru situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima, intre convocarea finala si data adunarii generale va trece un termen de cel putin 10 zile.”
8. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba modificarea art. 14 alin. (1), (2), (4), (10) si (14) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
(1) „Adunarea generala ordinara si cea extraordinara sunt constituite valabil si pot lua hotarari daca la prima convocare actionarii, prezenti sau reprezentati de alte persoane, actionari sau nu, detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii generale ordinare sunt valabil adoptate cu majoritatea voturilor exprimate. Hotararile Adunarii generale extraordinare sunt valabil adoptate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare. 
(2) Daca adunarea generala nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum susmentionate, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei dintai adunari in prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot in cazul Adunarilor generale extraordinare, respectiv indiferent de cvorumul intrunit in cazul Adunarilor generale ordinare. Hotararile Adunarii generale ordinare vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate, iar Hotararile Adunarii generale extraordinare vor fi luate cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati. 
(4) Procurile, inainte de prima lor utilizare, vor fi depuse la societate, in copie,
cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu cel putin 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. 
(10) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale care 
priveste schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societatii in strainatate, schimbarea formei societatii sau fuziunea or divizarea societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita societatii cumpararea actiunilor lor la un pret determinat de catre un evaluator independent inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara si in conformitate cu standardele internationale de evaluare. 
(14) In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului 
de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin 3/4 din drepturile de vot. Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii.”
9. Cu un numar de 578.424.245 voturi pentru insemnand 84,02 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 106.644.714 voturi impotriva si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba extinderea numarului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii la 11 (unsprezece) fata de 7 (sapte) cati sunt in prezent si modificarea ca o consecinta a art. 15 alin. (1), (4) (5), (16) si (27) din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: 
(1) „Activitatea societatii este condusa de catre un Consiliu de administratie compus din 11 (unsprezece) membri, persoane fizice sau juridice, alesi de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, dintre care un presedinte si un vicepresedinte. 
(4) Presedintele si vicepresedintele Consiliului de administratie sunt alesi de catre si 
dintre membrii Consiliului de administratie si, dupa caz, revocati de Consiliul de administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile si nu le-a delegat unei alte persoane, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. 
(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: 
• Marian-Daniel Nastase – [date cu caracter personal] - Presedinte; 
• Serghei Gheorghe – [date cu caracter personal] - Vicepresedinte;
• Dobra Gheorghe - [date cu caracter personal] – Membru; 
• Pavel Machitski - [date cu caracter personal]  – Membru;
• Svetlana Pinzari – [date cu caracter personal]  - Membru;
• Aleksandr Barabanov - [date cu caracter personal]  - Membru;
• Iuga Vasile - [date cu caracter personal] – Membru;
• Burduja Marinel - [date cu caracter personal]  – Membru;
• Ciocirlan Laurentiu Gabriel - [date cu caracter personal] – Membru; 
• Truta Oana - Valentina  - [date cu caracter personal] – Membru;
• Cheta Voicu - [date cu caracter personal]  – Membru;
(16) Sedintele se tin in prezenta a cel putin 6 membri ai consiliului, deciziile fiind 
valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Sedintele sunt conduse de catre presedinte sau, daca acesta lipseste, de catre vicepresedinte. In cazul in care lipsesc atat presedintele cat si vicepresedintele, sedintele sunt conduse de catre membrul cel mai in varsta dintre cei prezenti. 
(27) La sedintele Consiliului de administratie in care se discuta probleme de interes 
profesional, economic, social, cultural sau sportiv pot fi invitati si delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative de la nivel de societate. Hotararile Consiliului de administratie privind probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate in scris acestor organizatii sindicale in termen de 48 de ore de la terminarea sedintei.”
10. Cu un numar de 612.184.245 voturi pentru insemnand 88,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba modificarea art. 17 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
„(1) Societatea va constitui un comitet de audit format din trei membri, numiti de catre Adunarea generala extraordinara. Acesta va include cel putin 2 membri care trebuie sa fie independenti de Societate”.
11. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba modificarea art. 25 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
„(1) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai în baza hotarârii Adunarii generale a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.”
12. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba modificarea art. 26 alin. (1) lit. e) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
„e) nu se decide reintregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea ramasa daca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social”.
13. Cu un numar de 612.184.245 voturi pentru insemnand 88,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba noul Regulament de organizare si functionare a Comitetului de Audit.
14. Cu un numar de 651.008.459 voturi pentru insemnand 94,56 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 300.362 voturi impotriva, 3.333.333 voturi de abtinere si 33.760.138 voturi neexprimate, se aproba alegerea d-lui. Iuga Vasile ca membru in Comitetul de Audit.
15. Cu un numar de 612.184.245 voturi pentru insemnand 88,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba noul Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.
16. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 
17. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba data de 21 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
18. Cu un numar de 685.068.959 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba data de 20 mai 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
 
 
II. In data de 25 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
 
Au participat urmatorii actionari:
Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;
Paval Holding SRL, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, reprezentata de către dl. Daniel Naftali;
FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A., Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii administrat privat AZT Viitorul tau/ALLIIANZ PP, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 3,2690 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
SIF Moldova, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de pensii facultative NN Optim, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2270 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
SIF Muntenia, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1375 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii facultative AZT Moderato, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0934 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de pensii facultative NN Activ, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0897 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI Erste Equity Romania, SAI Erste AM, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0787 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI Erste Balanced RON/ SAI Erste AM, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0700 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii facultative AZT Vivace, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Nastase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social; 
Nastase Genoveva, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social; 
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 96,59 % din capitalul social.
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 612.945.807 voturi pentru insemnand 88,90 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 73.184.852 voturi de abtinere, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2018 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2018. 
 
Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali: 
- Venituri din vanzari:    - 2.598.735 mii RON 
- Profit brut:    -    465.197 mii RON 
- Rezultat operational:   -    274.500 mii RON 
- Profitul anului:   -    225.957 mii RON 
- Total active:   - 2.784.095 mii RON 
- Total capitaluri proprii: - 1.223.639 mii RON 
 
Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali: 
- Venituri din vanzari:   - 2.982.501 mii RON 
- Profit brut:   -    669.877 mii RON 
- Rezultatul operational:  -    361.840 mii RON 
- Profitul anului:   -    235.327 mii RON 
- Total active:   - 2.939.444 mii RON 
- Total capitaluri proprii: - 1.172.824 mii RON
2. Cu un numar de 612.945.807 voturi pentru insemnand 88,90 % din capitalul social reprezentat in adunare si 76.518.185 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret in sedinta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Serghei Gheorghe, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Pavel Machitski, Artem Anikin, Aleksandr Barabanov si Svetlana Pinzari pentru anul 2018.
3. Cu un numar de 612.945.807 voturi pentru insemnand 88,90 % din capitalul social reprezentat in adunare si 76.518.185 voturi de abtinere, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2018.
4. Cu un numar de 689.463.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca profitul distribuibil in suma de 349.697.102 lei sa fie distribuit astfel: 
- 202.859.715 lei dividend din profitul net al anului 2018 
- 123.740.285 lei dividend din rezultatul reportat din anii anteriori (profit nedistribuit) 
-   23.097.102 lei rezultat reportat din profitul anului 2018, la dispozitia Societatii 
 
Dividendul brut pe actiune de 0,45756 lei a fost distribuit in intregime conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 608/13.12.2018, astfel incat nu sunt necesare si nu se vor efectua plati sau restituiri de plati rezultate din regularizare.
5. Cu un numar de 613.245.945 voturi pentru insemnand 88,94 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 72.884.714 voturi de abtinere, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, avand urmatorii indicatori financiari principali: 
 
- Venituri din vanzari: - 673.762 mii USD 
- Costul vanzarilor:    - 617.577 mii USD 
- EBIT:          -   28.799 mii USD 
- Profit:          -   12.433 mii USD.
6. Cu un numar de 686.130.659 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba Planul de investitii pentru anul 2019, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 35.110.000 USD.
7. Cu un numar de 686.130.659 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba Programul de activitate pentru anul 2019.
 
8. Cu un numar de 626.721.773 voturi pentru insemnand 90,89 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 500 voturi impotriva, 24.366.665 voturi de abtinere si 38.375.054 voturi neexprimate, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2019 membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 3.100 EURO net lunar pentru fiecare administrator, platibili in lei. 
9. Cu un numar de 587.817.580 voturi pentru insemnand 85,25 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 77.279.747 voturi impotriva si 24.366.665 voturi de abtinere, se aproba ca, limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2019, sa fie de maximum 0,5% din cifra de afaceri realizata in anul 2018.
10. Cu un numar de 689.463.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului de audit, respectiv, de la 14.08.2019 pana la 14.08.2020. 
11. Cu un numar de 689.463.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
12. Cu un numar de 660.516.175 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Nastase Marian- Daniel, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
13. Cu un numar de 660.513.766 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Gheorghe Serghei, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
14. Cu un numar de 660.516.593 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Dobra Gheorghe, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
15. Cu un numar de 660.513.766 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Machitski Pavel, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
16. Cu un numar de 660.513.766 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator d-na. Pinzari Svetlana, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
17. Cu un numar de 660.513.766 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Barabanov Aleksandr, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
18. Cu un numar de 643.383.845 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Iuga Vasile, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
19. Cu un numar de 573.172.418 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Burduja Marinel, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
20. Cu un numar de 643.383.845 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Ciocirlan Laurentiu-Gabriel, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
21. Cu un numar de 633.368.289 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator d-na. Truta Oana-Valentina, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
22. Cu un numar de 664.096.256 voturi cumulate, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Cheta Voicu, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 25.04.2019 pana la 25.04.2023.
23. Cu un numar de 686.130.659 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
24. Cu un numar de 686.130.659 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba data de 21 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
25. Cu un numar de 686.130.659 voturi pentru insemnand 99,51 % din capitalul social reprezentat in adunare si 3.333.333 voturi de abtinere, se aproba data de 20 mai 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
 
Presedinte al Consiliului de Administratie
Marian Daniel Nastase
Director General
Gheorghe Dobra
 
 
 
Hide URL: 
Show URL