Raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 226 din Legea nr. 297/2004

Joi, 03/23/2017 - 16:00

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alro S.A.

I. Prin Hotararea nr. 1313/23.03.2017, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2017, considerata data de referinta, pentru data de 28 aprilie 2017, la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29 aprilie 2017, la orele 11.00la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

 1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2016 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2016
 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2016
 3. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2016
 4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016
 5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 6. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017
 7. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2017
 8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017
 9. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2017
 10. Alegerea unui auditor financiar care va exercita functia de auditor financiar al Societatii incepand cu data de 12.08.2017 si stabilirea duratei contractului de audit financiar
 11. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar
 12. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
 13. Aprobarea datei de 19 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
 14. Aprobarea datei de 18 mai 2017 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2017.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

III. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 20 aprilie 2017, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2017”.

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

V. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

VII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 26 aprilie 2017, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2017”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2017”.

VIII. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

IX. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 26 aprilie 2017, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2017”;

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro.

X. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2017 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

XI. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 28 martie 2017.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

In ceea ce priveste punctul 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Consiliul de Administratie propune ca profitul net aferent anului 2016 sa ramana la dispozitia Societatii ca profit nerepartizat.

                Presedintele Consiliului de Administratie                        Director General

                                   Marian-Daniel Nastase                                  Gheorghe Dobra