Raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Lun, 03/26/2018 - 16:48

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1384/26.03.2018, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2018, considerata data de referinta, pentru data de 27 aprilie 2018, la orele 10.00 si respectiv la orele 11.30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 aprilie 2018, la orele 10.00 si respectiv la orele 11.30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2017 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2017

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2017

3. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2017

4. Aprobarea repartizarii profitului distribuibil

5. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018

6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018

7. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2018

8. Alegerea unui auditor financiar care va exercita functia de auditor financiar al Societatii incepand cu data de 13.08.2018 si stabilirea duratei contractului de audit financiar

9. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar

10. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

11. Aprobarea datei de 15 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

12. Aprobarea datei de 14 mai 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

13. Aprobarea datei de 25 mai 2018 ca data platii, in conformitate cu dispozitiile art. 1293 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.), art. 2 lit. g) din Regulamentul 6/2009 emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.) si art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 12 alin. 3 din Actul constitutiv al Societatii in sensul introducerii unei noi litere q) si renumerotarea in consecinta a celorlalte litere. Noua litera q) introdusa va avea urmatorul continut: „q) numeste membrii Comitetului de Audit, aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de Audit, stabileste durata mandatului si remuneratia membrilor Comitetului de Audit”

2. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

3. Aprobarea datei de 15 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

4. Aprobarea datei de 14 mai 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, are/au dreptul

(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale) si

(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale ale Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 12 aprilie 2018.

Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.

V. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua adunari generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 19 aprilie 2018, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2018”.

VI. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

VII. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

IX. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2018, orele 08.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2018”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2018”;

- pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2018, orele 09.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2018”.

X. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

XI. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2018, orele 08.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2018”;

- pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2018, orele 09.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2018”.

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro.

XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 aprilie 2018 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

XIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 27 martie 2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Propunerea adresata actionarilor de dividend brut pe actiune aprobata cu aceasta ocazie de catre Consiliul de Administratie este de 0,53523 ron/actiune.

               Presedintele Consiliului de Administratie                             Director General

                        Marian-Daniel Nastase                                                Gheorghe Dobra