Raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Vin, 05/26/2017 - 08:33
Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.:
 
I.            Prin Hotararea nr. 1321/25.05.2017, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in  continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 16 iunie 2017, considerata data de referinta, pentru data de 27 iunie 2017, la orele 11.00 si respectiv la orele 11.30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.
 
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 iunie 2017, la orele 11.00 si respectiv la orele 11.30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.
 
      II.          Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:
 
1.      Alegerea unui administrator, ca urmare a expirarii mandatului d-lui. Adrian Manaicu
 
2.      Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
 
3.      Aprobarea datei de 18 iulie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
 
4.      Aprobarea datei de 17 iulie 2017 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)
 
      III.         Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:
 
1.      Aprobarea modificarii art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:
 
“(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
 
·        Marian-Daniel Nastase - nascut in Bucuresti, Romania, in data de 13.05.1972,  cu domiciliul in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetatean roman, CNP 1720513470039 -Presedinte;
 
·        Serghei Gheorghe – nascut in Bratlav Nemirovo – Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, B.ld Libertatii, nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171 – Vicepresedinte;
 
·        Gheorghe Dobra - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panselelor nr. 40, jud. Olt, cetatean roman, CNP 1590225284389 –membru;
 
·        Pavel Machitski - nascut in Irkutsk, Federatia Rusa, la data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 53 1233404, emis la data de 16.12.2016 si valabil pana la data de 16.12.2026, cetatean rus- membru;
 
·        Artem Anikin - nascut la data de 5 mai 1983, cu domiciliul in Moscova, Str. Zhivopisnaya, 13-1, 99, Rusia, 123103, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P nr. 721476976- membru;
 
·        Aleksandr Barabanov - nascut in Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul in Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838- membru;
 
·        ♦♦♦.” (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor)
 
2.      Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
 
3.      Aprobarea datei de 18 iulie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
 
4.      Aprobarea datei de 17 iulie 2017 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)
 
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 12 iunie  2017.
 
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
 
IV.            Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua adunari generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de 19 iunie 2017, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IUNIE 2017”.
 
V.            Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
 
VI.            In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
 
VII.            Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.
 
VIII.            Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:
 
-          pana cel tarziu la data de 25 iunie 2017, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IUNIE 2017”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IUNIE 2017”;
 
-          pana cel tarziu la data de 25 iunie 2017, orele 09.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IUNIE 2017”.
 
IX.            Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
 
X.            Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:
 
-          pana cel tarziu la data de 25 iunie 2017, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IUNIE 2017”;
 
-          pana cel tarziu la data de 25 iunie 2017, orele 09.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IUNIE 2017”.
 
De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro.
 
XI.            Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 iunie 2017 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.
 
XII.            Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 21 iunie 2017 si vor include cel putin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.
 
XIII.            Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 27 mai 2017.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.
 
          
 
   Presedintele Consiliului de Administratie                        Director General
 
       Marian-Daniel Nastase                                                  Gheorghe Dobra