Raport curent hotarari AGEA Alro 11 octombrie 2018

Joi, 10/11/2018 - 13:59

In data de 11 octombrie 2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;

 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0332 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • KB EURO Convergence Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0172 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Lupu Sever, care deţine acţiuni reprezentând 0,0078 % din capitalul social;

 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

 • Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

 • Moldovan Tit-Liviu, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

 • Panaite Adrian, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4592 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 

1. Cu un numar de 601.345.151 voturi pentru insemnand 89,1898 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.962 voturi de abtinere, se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

 

A. Art. 12 (2) a) se modifica si va avea urmatorul continut:

 

a) aprobă sau modifică situaţiile financiare ale societăţii, după analizarea raportului administratorilor şi a raportului auditorului financiar;

 

B. Art. 24 se modifica si va avea urmatorul continut:

 

(1) Profitul societăţii se stabileşte pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.

(2) Din profitul societăţii se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării de produse noi, investiţiilor, reparaţiilor precum şi pentru alte destinaţii stabilite de Adunarea generală a acţionarilor.

(3) Din profitul societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Profitul se va repartiza conform hotărârii Adunării generale a acţionarilor. Repartizarea trimestrială a profitului se poate efectua opțional în cursul exercițiului financiar, pe baza situațiilor financiare interimare auditate, în condițiile legii.

(5) Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare si anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale.

(6) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face în condiţiile legii de către societate după aprobarea situaţiilor financiare de către Adunarea generală a acţionarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta. Dividendele se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de Adunarea generală a acționarilor, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În același termen se face plata de către acționarii care datorează restituiri de dividende ca urmare a regularizării operate în situațiile financiare anuale.

(7) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă, în condiţiile legii.

(8) Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social.

 

2. Cu un numar de 674.229.865 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

3. Cu un numar de 674.229.865 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere, se aproba data de 31 octombrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

4. Cu un numar de 674.229.865 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere, se aproba data de 30 octombrie 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

        Presedinte al Consiliului de Administratie

                       Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL