Raport curent întocmit conform prevederilor art. 113 pct. A, lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Vin, 04/27/2018 - 18:01

I. In data de 27 aprilie 2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Elena Iacob;

 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0652 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • KB EURO Convergence Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0302 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • FDI Certinvest XT INDEX Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0004 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Chis Vasile Marius, care deţine acţiuni reprezentând 0,0033 % din capitalul social; 

 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4987 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 601.627.456 voturi pentru insemnand 89,19 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.852 voturi de abtinere, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017*, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2017 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2017. 

Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

- Venituri din vanzari:             2.466.032  mii RON

- Profit brut:                                532.353 mii RON

- Rezultat operational:               396.799 mii RON

- Profitul anului:                         317.686 mii RON

- Total active:                         2.580.974  mii RON

- Total capitaluri proprii:         1.379.276  mii RON

 

Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:

- Venituri din vanzari:             2.726.272 mii RON

- Profit brut:                               687.872 mii RON

- Rezultatul operational:            438.946 mii RON

- Profitul anului:                         391.106 mii RON

- Total active:                          2.541.102 mii RON

- Total capitaluri proprii:          1.215.348 mii RON

 1. Cu un numar de 601.627.456 voturi pentru insemnand 89,19 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.852 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret in sedinta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Serghei Gheorghe, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Pavel Machitski, Artem Anikin si Aleksandr Barabanov pentru anul 2017.

 2. Cu un numar de 601.627.456 voturi pentru insemnand 89,19 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.852 voturi de abtinere, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2017*.

 3. Cu un numar de 674.512.308 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca profitul distribuibil, in suma de 382.036.279 lei, sa fie distribuit conform variantei propusa de Consiliul de Administratie, astfel:

- 317.686.279 lei – reprezentand profit net distribuibil aferent anului 2017

-   64.350.000 lei – reprezentand rezultat reportat din anii anteriori (profit nedistribuit)

Dividendul brut calculat pentru o actiune este de 0,53523 ron.

 1. Cu un numar de 674.512.308 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 25 mai 2018 ca data platii, in conformitate cu dispozitiile art. 1293 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.), art. 2 lit. g) din Regulamentul 6/2009 emis de C.N.V.M. (actualmente A.S.F.) si art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 2. Cu un numar de 674.512.308  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2018.

 3. Cu un numar de 674.512.308  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2018 membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 3.015 USD brut lunar pentru fiecare administrator, platibili in lei.

 4. Cu un numar de 601.627.594 voturi pentru insemnand 89,19 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, se aproba ca, limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2018, sa fie de maximum 0,5% din cifra de afaceri realizata in anul 2017;

 5. Cu un numar de 674.512.308  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului de audit, respectiv, de la 13.08.2018 pana la 13.08.2019.

 6. Cu un numar de 674.512.308  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 7. Cu un numar de 674.512.308  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 8. Cu un numar de 674.512.308  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 15 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 9. Cu un numar de 674.512.308  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 14 mai 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

*Nota: In Raportul anual al administratorilor si in Situatiile financiare consolidate si individuale, pentru anul 2017, s-au constatat si s-au indreptat doua erori materiale, la pag. 10,18 si 59 (in loc de ,,cel mai mare producator’’, se va citi ,,unul dintre cei mai mari producatori’’), respectiv la pag. 39 (in loc de ,,5.843 mii RON”, se va citi ,,5.933 mii RON”).

II. In data de 27 aprilie 2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Elena Iacob;

 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0652 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • KB EURO Convergence Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0302 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • FDI Certinvest XT INDEX Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0004 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Popa George Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0076 % din capitalul social; 

 • Chis Vasile Marius, care deţine acţiuni reprezentând 0,0033 % din capitalul social; 

 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 94,5063 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 601.681.594 voturi pentru insemnand 89,20 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, se aproba modificarea art. 12 alin. 3 din Actul constitutiv al Societatii in sensul introducerii unei noi litere q) si renumerotarea in consecinta a celorlalte litere. Noua litera “q) introdusa va avea urmatorul continut: „q) numeste membrii Comitetului de Audit, aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de Audit, stabileste durata mandatului si remuneratia membrilor Comitetului de Audit”;

 2. Cu un numar de 674.566.308 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 3. Cu un numar 674.566.308 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 15 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 4. Cu un numar de 674.566.308 voturi pentru insemnand 100  % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 14 mai 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

 5. Cu un numar de 601.681.594 voturi pentru insemnand 89,20 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, se aproba alegerea domnului Paraschiv Dorel Mihai ca membru al Comitetului de Audit, pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.

 

    Presedinte al Consiliului de Administratie

                 Marian Daniel Nastase

  Director General

  Gheorghe Dobra